19 осъдени за съжителство с непълнолетни в Казанлъшко  през миналата година

19 човека са били осъдени, в резултата на работата на Районната прокуратура в Казанлък през миналата година за съжителство с непълнолетни деца, като за 18 от тях присъдите са влезли в закона сила. Информацията е на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Наказателния кодекс криминализира случаите, в които пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна или 14-годишна възраст.

Общо през изминалата година Районната прокуратура в Казанлък е предала на съд 24 лица за престъпления против брака, семейството и младежта.

През месец ноември 2016 г. по инициатива на Районна прокуратура-Казанлък са проведени работни срещи с представители на Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ в общините: Казанлък, Гурково, Павел баня и Мъглиж, Детска педагогическа стая, Здравни организации и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общините Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково, Мъглиж, които са пряко ангажирани с работата с деца, извършители и пострадали от престъпления. Коментирани са били престъпленията срещу половата неприкосновеност и тези по чл.191 от Наказателния кодекс. Взети са решения за провеждане на превенция чрез здравната медиация към съответната община за намаляване на броя на тези случаи.

Раждането на деца от деца е само едно от измеренията на тези съжителства. И двете новородени бебета в казанлъшката болница- последното за миналата година и първото за тази са деца, родени от непълнолетни момичета, които съжителстват с непълнолетни.