Предлагат се промени в Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

От 15 на 20 лева става таксата за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект, според едно от предложенията за промени в Наредба 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Промяната в наредбата се предлага от общинска администрация на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 26 април.

Промяна в размера на таксите за технически услуги касае и издаването на скица за недвижим имот за проектиране, с указан начин на застрояване, която сега е 30 лева. Предлага се да стане 40 лева. За заверяването на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях таксата скача от 4 на 10 лева плюс 50 стотинки на всеки лист формат А4, ако предложението бъде прието от ОбС.

Предлага се актуализация на таксите за услуги по гражданското състояние, като например пресъставянето на акт за раждане от чужбина става 20 лева, вместо досегашните 10. От 5 на 10 лева става възстановяването /промяната/ на име, съгласно Закона за гражданската регистрация.

Въвеждат се и нови такси. Постоянно пребиваващ в България чужденец ще трябва да плати 20 лева, за да бъде вписан в регистъра на населението. 20 лева ще плаща за същата регистрация и лице, придобило българско гражданство. 20 лева ще струва и признаването на чуждестранни решения и актове, съгласно Кодекса за международно частно право. Ако човек поиска административна услуга от други общини чрез Община Казанлък, ще е необходимо за заплати 10 лева плюс таксата по банковата сметка на другата община.

С подготвяната промяна издаването на разрешение за поставяне на временни съоръжения вече ще струва 50 лева, издаването на разрешение за строеж – 60 лева, издаване на акт за узаконяване – 50 лева.

Въвеждат се и нови опции в цените на входните билети за музей "Искра". За туроператори, имащи сключен договор с ИМ „Искра“, се въвеждат такси за възрастни и за учащи се, които посещават три обекта на музея. Цените са 15/17 лева за възрастни и 3 лева за учащи се. Ако са включени 4 и повече обекта, то таксите съответно са 16/18 лева за възрастни и 4 лева за учащи се. За посетители над 65 години цената е 5 лева. Въведени са подобни цени и за останалите обекти, стопанисвани от ИМ „Искра“.

Входните билети за ритуала „Розобер“ в кулминационните дни - събота и неделя, на Празника на розата стават по 20 лева, а в останалите дни – 15 лева. За участие в конкурси в сферата на културата ще се заплаща 100 лева, съгласно предлаганите промени. От предлаганите сватбени ритуали, извършвани от Общината, отпада възможността младоженците да си поръчат струнен оркестър.

В библиотека "Искра" за предоставяне на писмена библиографска информация таксата ще бъде 10 лева на страница, а за ретроспективни библографски издирвания - 5 лева на страница. За похабени и изгубени документи санкцията ще бъде от 200 до 500 лева, съобразно ценността на книгата. Старите книги ще се продават за 1 лев на екземпляр.

Новите промени предвиждат гражданите да плащат 56.64 лева, както досега, за извозване на строителни отпадъци до депо Шейново, но към сумата ще допълнят още 7 лева/куб.м за обслужване на площадката. За двойно по-голям контейнеровоз – за контейнери от 6 куб. м, таксата става 84.09 плюс 7 лева/куб.м за обслужване. За юридически и физически лица със собствен транспорт депото в Шейново ще се ползва срещу 45 лева за тон, към които се прибавят 7 лева/тон за обслужване на площадката за строителни отпадъци.