Публичен търг за имот на „Македония” 10

Имот на ул. „Македония” 10 в Казанлък ще бъде обявен за продажба чрез публичен търг с начална тръжна цена 72 400 лева без ДДС, след като Общинският съвет прие с 25 гласа "за" предложението на администрацията. Поземленият имот е с площ 514 квадратни метра и се намира в централната част на града. В имота има двуетажна жилищна сграда със застроена площ 71 кв.м и едноетажна сграда със застроена площ 23 кв.м, определена като постройка на допълващо застрояване, според докладната записка на общинска администрация.

Справката от Общината сочи още, че за имота е съставен Акт за общинска собственост на 10 февруари 2016 г. и е вписан в Службата по вписванията на 23 февруари същата година. Изготвени са актуална данъчна оценка - 33 752 лева, и актуална пазарна оценка - 72 400 лева. 72 400 лева е и началната тръжна цена, на която ще бъде обявен търгът за имота, като стойността е без данък добавена стойност, а всички разходи за такси, данъци и други са за сметка на спечелилия търга.Двуетажната къща на ул. „Македония” 10 носи следи от типична градска архитектура, но е в доста незавидно състояние. Дори все още стои табела със старото име на улицата - "Димитър Благоев". До самата къща, на същия адрес, има фризьорско ателие.

Ако процедурата приключи успешно с договор за продажба, то паричните постъпления влизат като приход в общинския бюджет, сочат от администрацията.