Промени на наредбата за общинските жилища и още 30 точки ще обсъждат в Общинския съвет 30 точки са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет в Казанлък, която ще се проведе утре, на 28 юли, в зала „Инфра“.
Сред тях е предложението за промяна на Наредба №12, за настаняване на граждани с доказани нужди и продажба на общински жилища. Единствената промяна в нея е за критериите по настаняване и въвеждането на 10-годишен срок за договорите за наем. Според вносителите, по този начин ще помогнат на тези граждани, които отговарят на условията, вече са картокетирани, а не могат да се настанят в общинско жилище. В момента чакащите за настаняване в общински жилища са 80, а 167 са настанените. Досега срокът за наемодателите не е бил фиксиран, а има случаи на договори от 20 и повече години.
На заседанието общинските съветници ще разгледат и предложението за допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Според местните нормативни актове, програмата има отворен характер и това позволява да бъде актуализирана през годината. Към нея ще бъде включено изграждането на велоалея от Казанлък, до язовир „Копринка“, както е заложено и в Плана за интегрирано развитие на община Казанлък (2021-2027г.).
Съветниците ще решават и за броя на слетите паралелки и средищните училища през новата учебна година. Определените средищни училища са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“ в Овощник и ОУ „Христо Ботев“ в Енина. По данни от директорите на учебни заведения 70 са децата от 1 до 7 клас, ще бъдат разпределени към споменатите школа, от населените места, в които няма такива. Организацията на учебния ден в посочените училища е целодневна, на едносменен режим.
Обедното хранене се извършва чрез кетъринг. Транспортът на пътуващите ученици до средищните училища от гореописаните населени места, в които няма училище, е организиран посредством училищни автобуси, предоставени на Общината от МОН. Маршрутните им разписания се утвърждават със заповед на кмета на община Казанлък за всяка учебна година.