Извънредно заседание на Общински съвет в Казанлък (проведено на 10-и януари) общинските съветници единодушно приеха предложението, Община Казанлък да кандидатства на по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. По това проектното предложение Общината вече беше одобрено, но то бе включено в списък с резервни проектни предложения, поради недостатъчен финансов ресурс по програмата.
По процедурата за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление. Целта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и подобряване на условията на живот на населението. БФП за проект е до 100 % от допустимите разходи и не се изисква задължително съфинансиране.
В рамките на предложението за изпълнение на инвестиция (ПИИ) на Община Казанлък по BGENERGY-2.001 - „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в общинския център - Казанлък и в някои от населените места в общината – гр. Шипка, гр. Крън и с. Розово. На следващо място се предвижда модернизация на системата за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места. В рамките на проекта ще бъде включено поставяне на минимален брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия (слънчеви батерии) в Казанлък.
Другата точка от дневния ред бе за увеличаване на размера на дългосрочния общински дълг (до 2,9 млн. лв.), заради увеличаването на цените на дейностите по изграждането на проекта „Светът на Траките“.