Новата структура на общинската администрация ще дебатират общинските съветници на Казанлък на предстоящото последно за годината заседание на местиня законодателен орган.
Тя е част от обемистия дневен ред на сесията, включващ 40 различни въпроси за разглеждане.
Новата структура е предложена от кмета на общината Галина Стоянова.
Кметското предложение за организацията на общинската администрация не предвижда увеличение на общата численост на работещите в нея. Тя си остава 145 човека, но има увеичения или намаления на боря заети в различни отдели и звена в общината.
Сред промените в структурата е и увелечинеие на броя на заместник-кметовете в общината – от трима досега, те стават четирима.
Според внесената в Общинския съвет от кмета Стоянова Докладна, увеличаването на броя на заместниците й се налага заради приети нови закони в социалната сфера, които изискват необходимостта от допълнителен човешки ресурс, с цел тяхното прилагане на общинско ниво.
Новият, четвърти заместник -кмет ще има ресор „ Хуманитарни политики- - здравеопазване, социални дейности и спорт“.
Пряк негов ангажимент ще е и организацията и контрола в общинските търговски дружества в здравеопазването, каквито са общинската болницата и ДКЦ Поликлиника, старческите домове, общинските училища и детски заведения.


За по- добрата работа на администрацията в сферата на хуманитарната политика и социалните дейности, се създава и нов отдел „Социални дейности“. В него се предлааг да бъдат заети 8 човека.
Досегашни два отдела – по „Стратегическо планиране и проекти“ и „Хуманитарни политики“ се обединяват в един –„Образование и стратегическо планиране и проекти“.
Вътрешните окрупнявания и редуциране на отдели, пораждат и движение в числения им състав.
В предложението за новата структура на администрацията се запазва броят на звената на общинска издръжка- които са 6, с някои механични промени в тях. Общата численост на заетите в звената е 112 човека. Шофьорите от общинската адмиинстрация, които досега бяха към звеното „Обслужване на общински сграден фонд“ преминават към звеното „Паркинги и кратковременно паркиране“.


В новата структурата на общинската администрация, заетите на изборни длъжности стават 24, при досега 23. Увеличението е поради редлагиня четвърти зам. кмет.
На пряко подчинение на кмета ще са 16 човека, сред тах са: сектретарят на общинската администрация, специалистът „Връзки с обществеността“, началник Канцелария, старши експерт сътрудник на кмета, главният архитект, главният счетоводител, главният експерт „Сигурност и управление на кризи“, отдел „Култура и туризъм“ и звеното за вътрешен одит.
Пряко подчинените на кмета се увиличават амо с един, в сравнение с приетата преди 4 години структура на общинската администрация.
В Общата администрация в общината ще бъдат заети 37 човека, ри досегашни 40, а в специализираната- служители в различни дирекции и отдели – 68 човека. В досега действащата структура те са с един по- малко.
Най- многоброен ще е съставът на дирекцията Местни приходи- 14 човека.


В новата структура на общинската администрация в Казанлък, с най- много заети в общинските звена – ще е звеното по екологичен контрол-30 човека.
В администрацията в кметствата по места и кметските наместничества ще работят 24 човека- при 28 досега, в звената по кратковременно паркиране 12- при 6 досега, С един по- малко- 12, ще са заетите и в звеното „ Други дейности по икономиката“.
С двама намалява броят на служителите в звеното „Обслужване на общински сграден фонд“, където вече ще работят 26 човека.
Най- малка численост – от 8 човека се предлага да има звеното „Управление на кризи и обща мобилизационна подготовка“.

За да стане факт структурата на общинската администрация, за нея трябва да гласуват повече от половината общински съветници в 37 членния местен съвет.
Ако тя получи одобрението на мнозинството, новият, четвърти заместник- –кмет в Община Казанлък най- вроятно ще стане факт в първите дни след новата година.


На последното за тази година заседание общинските съветници трябва да приемат и промени в Инвестиционната програма на общината за тази година, както и изменения в бюджета, годишната план –сметка за дейностите по сметосъбирането, включваща увеличение на промилите за населението, годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, изменения в наредбата за настаняване в общински жилища: да разгледат предложението за превръщането на неработещото училище в село Розово в Детска академия за развитие на таланти, както и ново предложение за кандидатстване по етап 2 на проекта за интегриран градски транспорт.


Сред останалите въроси са одобрение за кандидатстване с проекта за изгражадена на социални жилища на територията на общината, мерки за подпомогане на младите семейства, общинската стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост, както и някои предложения за продажби и промяна на ПУП.
На вниманието на съветниците ще бъде и предложението за създаване на сдружение с нестопанска цел за участие в проект „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове“ по ОП „Иновации и конкурентнособсобност“
Искането за това НПО е по инициатива на няколко казанлъшки фирми.