Десет точки ще бъде тежестта по Критерий 7 за прием на деца в детските градини съгласно новоприетата Наредба 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък. Критерият, наречен К7, е свързан с местните данъци и такси, като 10 точки ще бъдат присъждани при оценяване кандидатурата на дете, на което родители са изплатили задълженията си към местната хазна за предходната година. Това бе прието днес на редовната сесия на Общинския съвет, след като общинският съветник от групата „Експерти за Казанлък” Драгомир Петков подкрепи предложението на кмета Галина Стоянова точките по този критерий да бъдат намалени от 20 на 10, а за да не се наруши крайният сбор, разликата от 10 точки да се прехвърли в Критерий 9, който се отнася за деца, имащи братя или сестри в същото детско заведение. Така предложението излезе на практика от съветника от „Експерти за Казанлък” и бе подкрепено от местния парламент с гласовете на 31 общински съветници. До обсъждане на точката се стигна, след като общинската съветничка от „БСП-Лява България” Моника Динева каза, че не би трябвало този критерий да съществува при прием на деца в детските градини, тъй като родителите им, така или иначе, биват санкционирани, ако не са платили местните си данъци с начисляване на лихви върху дължимите суми за съответния период. Тя предложи да отпадне изцяло този критерий, но предложението й не бе прието с мотивите, че детските градини са общински и издръжката им, респективно на децата в тях, идва от местните приходи и от събираемостта на местните данъци.

Така, с гласуването на новата Наредба 9 се въвежда нова система за прием на децата в детските градини на територията на община Казанлък, при което се въвеждат общо 12 критерия за оценка кандидатурите на децата – 8 общи критерии, 3 индивидуални и 1 – по желание на родителите.