За какво и колко да плащаме в Общината?
Да бъдат променени някои такси и цени на услуги, предоставяни от Община Казанлък на граждани и фирми.
Това предложение, което е част от обсъжданите промени в Наредбата за местните такси ицени на услуги, ще се обсъжда на заседание на Общинския съвет в края на февруари.

Промените касят различни услуги и такси, които получават гражданите от местната администрация.

Сред депозираните промени е и тази, с която се предлага физически и юридически лица, които не получават услугата сметосъбиране и сметоизвозване, да заплащат такса само за обезвреждане в депа на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Предлага се също отпадане на досегашното освобождаване от плащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване за народните читалища на територията на община Казанлък.

В предложените промени, които местните съветници трябва окончателно да одобрят са и нови, по - високи такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.
За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция на кв.м. предложенията са за двойно увеличение-
от 50 стотинки на 1 лев за ден и от 12,50 лв. на 15 лева за месец.
За продажба с кола, впрегната с добитък на ден – 1,20 лв., за продажба с лек автомобил от 2,70 на - 4,00 лв. за ден и за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден от 6 на 8 лева дневно.
За ползване на пазари, с цел търговия с промишлени стоки, се събира такса, в размер удвоения на таксата за селскостопанската продукция.

Има предложения и за промяна на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини.
Според предложенията на кв. на ден таксите трябва да станат:
първа зона – от 0.40 на 80 стотинки на ден, за втора от 35 на 50 стотинки дневно, трета зона – 0.30 лв., четвърта зона– 0.20 лв.
Промени се предлагат и при месечните такси: за първа зона от 8 на 9 лева за първа зона. Месечните наеми за останалите зони остават без промени.
Продавачите на царевица и сладолед по улиците ще заплащат месечни наеми, както следва, на кв. м:
първа зона – 50.00 лв.
втора зона – 40.00 лв.
трета зона – 30.00 лв.
четвърта зона – 25.00 лв.

Да се промени месечният наем в първа зона и за кафе машини и пиле грил, е друго предложение на администрацията, като съответно той стане от 60 -100 лева.

За поставяне на съоръжения за продажба на фреш на месец на кв.м.:
първа зона – 50,00 лв.
втора зона -40,00 лв.
трета зона -30,00 лв.
четвърта зона – 25,00 лв.

Слабо увеличение и в наемите за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки, предла още администрацията. Новите предложения са таксата на ден от 2,50 лева да се увеличи на 3 лева,за повече от 5 дни и да стане 5 лева дневно за прояви до 5 дни.
По- високи ставки, с ръст от 100% и повече от досегашните, се предлагат и за ползване на места, върху които са организирани панорами, събори и празници за разполагане на съоръжения за обществено хранене. Предложението е от 1,30 лв. на кв.м на ден да стане 3 лева.
Двойно по- високи - от 1,50 на 3 лева на ден за кв. м. да са и таксите за ползване на места по време на организирани панорами, събори и празници за разполагане на маси, стилажи и др. с цел извършване на търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти, е друго предложение.

"Козметични" промени се предлагат и в раздела за таксите за ползване на детски градини и ясли, които няма да бръкнат в джоба на гражданите, а напротив- ще бъдат облекчени, а някои неясноти по отношение на привилегии са изчистене и по-ясни.
Повече промени в цени на такси и услуги са заложени в часта за технически услуги и различни сторителни книжа.Всички нови предложения са в посока увеличение на цената.

Въвеждате се и нови текстове към Наредбата в тази част като например: 40 лева ще се плащат за издаване на удостоверение за заварени строежи, завършени до 31.03.2001година и 50 лева за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Въвеждат се и нови такси:
за даване на нов кадастрален номер и/или отреждане за един имот/УПИ, да се събират по 10,00 лв. за един имот/УПИ, предлага общинската администрация.
50 лева да е таксата за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ и за – Разрешение за изработване на изменение на ПУП.
60 лева да се плащат за Разрешение за изработване на ПУП,и други.
Вече да се плаща и за издаване на удостоверение за премахнат строеж, е друго предложение. Тази такса да е 20,00 лв.

Между 3 и 10 лева се предлага да са различните такси, заплащани от гражданите за издаване на различни документи от общинската администрация, свързани с гражданското състояние, масова цена на документ е 4 лева.
Двойно - от 5 на 10 лева да се увеличи цената за издаване на Удостоверение за идентичност на административен адрес, се предлага в Наредба 26.

Според други предложения в нея, за гробни места в Казанлък, ще се плаща съответно:
- до 15 години – 20.00 лв.
- за вечни времена – 70.00 лв.
За гробни места в населените места в община Казанлък:
- до 15 години – 10.00 лв.
- за вечни времена – 25.00 лв.
Регламентирани са и цени на съответните услуги: обикновената ще е 4 лева, бързата двойно повече, а за експресна ще се плаща тройно.
Експресна услуга обаче няма да се допуска при издаване на Удостоверение за наследници, за които е необходимо да се извършват справки за починали лица преди 1978 година.

Таксата за регистрация на куче остава 10 лева на година, престоят на безнадзорни кучета в общинския приют ще е 10 лв. на ден.

Двойно да "скочи" и регистрацията на каруците, от 3 на 6 лева, е записано още в предложенията за изменения и допълнения на Наредба 26 на Общинския съвет на Казанлък.

В мотивите към предложенията за допълнения и промени е записано, че промяната на размера на местните такси и цените на услугите или предложение за нови местни такси и цени на услуги, трябва да бъде придружено с икономическа обосновка.