По Инвестиционната програма за климата ще санират още две сгради в общината
Мерки по енергийна ефективност ще бъдат внедрени в още две сгради в община Казанлък Това са Центърът за обществена подкрепа на ул.“Войнишка поляна“№ 20 в града и сградата на бившата здравна служба в с.Дунавци. И двата проекта ще бъдат финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
И по двата проекта ще се извърши топлоизолация, подмяна на врати и прозорци и други дейности по санирането на сградите.

Проектът за Центъра за обществена подкрепа, който вече трета година осигурява комплексни грижи за деца и родители в риск, ще се реализира през 2017 г. и ена обща стойност 208 931,51 лв. с ДДС, от които общинските средства са в размер на 31 339,73 лв. с ДДС.
За сградата на бившата здравна служба в с.Дунавци предвидените дейности също са за 2017 г. С решение на Общински съвет – Казанлък № 518/28.09.2015 г. сградата е дадена на СНЦ „Оптима“ за безвъзмездно ползване с цел изграждане на защитено жилище за деца с лека умствена изостаналост. Средствата по проекта са 129 486,87 лв. с ДДС, от които участието на Общината е 19 423,03 лв. с ДДС.
Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък“, на стойност 1 541 962,86 лв., със собствено финансиране 231 294,43 лв. с ДДС, след окончателното му одобрение през 2015 г., изчаква финансиране
За 2018 година е предвидено осъществяване на мерки за енергийана ефективност в училищата в Кънчево и Енина, за които в момента се подготвят документите на проектните предложения.