Отново приемат документи за лични асистенти

Започна вторият етап на приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Независим живот в община Казанлък“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


Общата стойност на проекта възлиза на 499 765,52 лева, продължителността му е 22 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга– до 20 месеца.


Проектът е насочен към хора с увреждания - с ограничения или невъзможност за самообслужване, и хора над 65 г. със същите показатели.


Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.


Условията по проекта са представени в раздел „Обяви и кариери“ на интернет страницата на община Казанлък www.kazanlak.bg.