Община Казанлък е конкретен бенефициент по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата му стойност е 400 000 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца и ще се реализира в периода 1 януари 2022 г. – 1 май 2023 г. В неговите рамки ще бъде разкрита нова социална услуга за жителите на община Казанлък – Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, пише в докладната записка на кмета Галина Стоянова до Общинския съвет за предстоящата сесия на 27 януари.

Дневният център ще функционира 12 месеца и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители. С разкриването на услугата ще бъде осигурена възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразят обичайната си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, според възможностите им. Потребители на новия Дневен център ще бъдат лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда. Достъпът до дневните грижи за хората с деменция значително ще облекчи негативните последствия от заболяването за другите членове на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности.

Предложението на администрацията до ОбС е Дневният център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, като услуга от общ икономически интерес, да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца – срокът на предоставяне на услугата по проекта.