Готови са критериите, на които трябва да отговарят родителите, кандидатстващи за еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на памперси и детски храни за новородените си бебета. Комисия от Общинска администрация и Общинския съвет разработи критериите, които ще важат за семейства, чиито деца са се родили след 1 януари 2020 година, съобщава общинският пресцентър.

Правото на еднократна помощ важи независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социална услуга от резидентен тип, специализирана институция, когато родителските права не са отнети. За новородени близнаци, всяко от децата ще има право на еднократната финансова помощ при условие, че раждането е до трето, включително, за майката.
Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за подпомагане са няколко. Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението.

Родителите да имат навършени 18 години към датата на раждане на детето, да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ, да нямат изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ..
И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето.

Необходимо е да представят някои задължителни документи. Първият е Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия - оригинал. Вторият е Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар у нас.

Предстои Община Казанлък да обяви обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на ваучерите за еднократната помощ. Те ще могат да бъдат използвани само в търговските обекти, с които избраният за изпълнител по проведената обществена поръчка има сключени договори.

Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на еднократната помощ е 6 месеца от датата на раждане на детето. За всички деца, родени от 01.01.2020г. до датата на сключването на договор с фирма - изпълнител за изработване на ваучерите, също ще важи 6-месечният период, но от датата на сключване на договора.

Критериите, разработени от експертната комисия предстои да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет – Казанлък на редовната сесия през месец март.