Казанлък излиза от водния режим при кмета Бончо Сарафов


Първият демократично избран кмет на община Казанлък Бончо Сарафов печели изборите през м.октомври 1991 г. Той е кандидат на Съюза на демократични сили. Кметува от избора му през октомври 1991 година до ноември 1995 година.

С решение № 10/20.12.1991 година на Общинския съвет Казанлък е приета нова структура на общинската администрация. Община Казанлък се ръководи от кмет, председател на Общинския съвет, двама зам.-кметове и секретар. Заместник-кметове са Николай Колев по икономика и строителство и Костадин Димов по култура и хуманитарни дейности. Секретар е Димо Димов. За председател на Общинския съвет е избран инж. Кирил Якмаджиев.

Управлението на Общината по време на мандата на кмета инж. Бончо Сарафов е белязано с големите промени, които настъпват в обществено-икономическия живот в цяла България. Основни насоки в дейността на общинска администрация са земеразделянето, приватизацията, изграждането на нови обекти.

Един от основните приоритети и акценти в работата на местната изпълнителна власт е решаването на въпроса с водния режим в Казанлък. В тази посока продължава строителството на нови съоръжения за водоснабдяването на града, особено в район “Северни кладенци”. Завършен е тласкател ”Копринка-Казанлък”, пусната е в експлоатация помпена станция ”Тунджа-Запад”. Може да се твърди с категоричност, че благодарение усилената работа по снабдяването на Казанлък с питейна вода, градът излиза от водния режим именно по време на кметуването на Бончо Сарафов. Решава се проблемът с водоснабдяването и на няколко села в общината - Копринка, Средногорово, Горно Черковище.

През четирите години на мандата продължава работата по изграждане на колектора за отпадни води, който трябва да ги отвежда до пречиствателната станция край село Овощник, изграждането на който, поради недостатъчните средства, продължава с бавни темпове.

През 1992 г. в общинска администрация за първи път се сформира отдел „Екология” с ръководител инж. Иван Иванов. На 10 март 1994 година, точно преди четвърт век, се създава общинската фондация „Чудомир”, която и до днес е движещата сила по организиране на празниците, посветени на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.