През 2013 година към Българската академия на науките бе създадена Национална академична мрежа. Намерението на научната общност бе по този начин да се осъществява сътрудничество и интеграция между институтите на БАН, регионалната научна и образователна инфраструктура, местната власт и индустрията на отделните региони за повишаване ефективността на връзката между науката и стопанската практика. Същата година към Националната академична мрежа се организират 14 регионални академични центъра, всички в областни и академични градове. През 2015 година Казанлък става първият необластен и неакадемичен към този момент град, в който се създава Регионален академичен център. Негов ръководител от тогава досега е инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ АД, общински съветник от Коалиция „Алтернативата на гражданите“, носител на званието „Почетен Хаджиеновец“.

- Г-н Чучумишев, Казанлък изпревари доста по-големи градове у нас в стремежа си да изгради по-тясна връзка между наука, бизнес и духовност чрез структури като регионалните академични центрове…

- Да, това е точно така. В Казанлък бе създаден 16-ият самостоятелен Регионален академичен център в България, първият в необластен и неакадемичен към тогавашния момент град. След нас бе създаден такъв център във Варна, което само по себе си показва колко по-активни в тази посока сме казанлъчани. Меморандумът за сътрудничество между Българската академия на науките и Община Казанлък бе подписан по време на тържествената сесия на Общинския съвет на 5 юни 2015 година в лицето на тогавашния председател на БАН акад. Стефан Воденичаров и кмета на общината Галина Стоянова. Това се случи и с активното съдействие и подкрепата на г-н Николай Ибушев, на когото именно тогава бе връчено званието „Почетен гражданин“. Идеята за академичните центрове е в подкрепа на всички, интересуващи се от наука и иновации, за фирмите в региона и за младите хора. В Казанлък има 3 научни института, 8 гимназии, вече имаме и Технически колеж, много културни институти и музеи, сериозна индустрия, които изискват още по-сериозен научен и технологичен капацитет.

- Кои са основните цели на РАЦ - Казанлък?

- Основна цел на РАЦ - Казанлък е да информира техническата общност в града и района и интересуващите се граждани за научни постижения, научни изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на региона, като по този начин се превърне в своеобразен бизнес-инкубатор и технологичен парк за трансфер на технологии. Друга цел на регионалния център към БАН е да направи по-ефективно сътрудничеството между наука, образование, индустрия и духовно развитие на района, което да доведе до реални приложни резултати, обслужващи, както бизнеса, така и общинските и националните управленски организации и институции.

- Първите седем години от съществуването на РАЦ - Казанлък вече са факт. Какво успя да постигне центърът за този период?

- За тези седем години РАЦ - Казанлък успя да се легитимира пред бизнеса и обществения и културен живот на общината. Проведоха се три научни конференции с регионално и академично участие. Първата от тях беше още през ноември 2015-а на тема „Влияние на науката, образованието, инвестициите и иновациите върху социално-икономическото развитие на Розовата долина“. Втората научна конференция бе през октомври 2017 г. и разгледа въпроси по темата: „Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи”. Третата научна конференция проведохме през май 2019 година. Тя бе посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките. А темата „Българската маслодайна роза и етеричномаслените култури – история, традиции, наука и икономика“ събра за първи път на един форум Българската академия на науката и Селскостопанската академия, след като Селскостопанската академия се отдели от БАН и стана самостоятелна. Друга насоченост към регионалния бизнес е публикуването на списък с разработки с практическа насоченост на научните институти на БАН. По този начин популяризираме научните разработки и провокираме интерес към сътрудничество в местните фирми.
През този период бяха организирани 16 изложби, основно във взаимодействие с Научния архив на БАН и Института по математика и информатика към Академията, клон Велико Търново. С тези изложби, посветени на интересни учени, личности и събития в българската история, центърът в Казанлък се превърна в катализатор за раздвижване на академичните фондове от пътуващи изложби. Създадохме контакти с научни звена на БАН и останалите регионални академични центрове, като най-тясно е сътрудничеството с центровете в Бургас и Стара Загора. Съвместно с културните институти в Казанлък, като Исторически музей „Искра“ и Общинска библиотека „Искра“, реализирахме редица събития в областта на образованието и културата. Благодарение на РАЦ - Бургас се осъществи една от последните ни инициативи. Това бе работната среща в Музея на розата с учени от Института по математика и информатика на БАН и директорите на културни институти в община Казанлък на тема "Културното наследство в дигиталния свят на новата информационна ера – регионални приложения и перспективи" и възможности за сътрудничество.

- Дейността, макар и не толкова публична, продължи и по време на пандемичните две години.

- През 2020 и 2021 година пандемичната обстановка в световен мащаб се отрази и върху дейността на РАЦ - Казанлък. Отложихме обществени събития като конференции и изложби. Продължихме обаче да работим за подобряване на координацията между елементите от веригата образование – наука – производство за решаване на най-голямото предизвикателство пред бизнеса – липсата на обучени кадри за индустрията, основно чрез въвеждане на дуалното образование. Бяха организирани виртуални срещи и дискусии на тема „Професионалното образование – актуално състояние, роля на заинтересованите страни, възможности, подкрепа“ с участие на представители на общините, бизнеса, професионалните гимназии от Казанлък и Стара Загора. Включвахме се активно в програмите на Община Казанлък за създаване на условия за професионална ориентация и реализация, за личностно и кариерно развитие на младите хора.
На 22 и 23 юни 2022 г., по инициатива на РАЦ - Казанлък и РАЦ - Стара Загора, организирахме среща на Националната академична мрежа на БАН за възобновяване на публичната дейност. В резултат на това в общинската библиотека в нашия град се организираха 5 изложби по линия на БАН и работна среща за възможностите за дигитализация на културно-историческото наследство в община Казанлък.

- Какво сте заложили в бъдещите си планове?

- Набелязали сме редица инициативи, които искрено се надявам да се осъществят. Най-важната сред тях е четвъртата научна конференция в Казанлък, която планираме да се проведе през м. май 2023 година и отново да съберем науката, бизнеса, образованието и културата по актуални теми. Планираме също догодина, на тържествената сесия на Общинския съвет, когато ще честваме 120-годишнината на Празника на розата в Казанлък, да бъде преподписан Меморандумът за сътрудничество между БАН и Община Казанлък.
Като резултат от реализацията на идеята за разкриване на академични центрове в България считам, че тяхната дейност е доказано полезна за всички, които се интересуват от наука и иновации, за иновативните фирми и за младите хора, търсещи своя професионален път и кариерно развитие. Чрез тези центрове се съкращават пътят и времето на взаимодействие между БАН и отделните региони в страната. А когато се развиват образованието и науката, напредъкът и успехът са гарантирани.