Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории:

8 изобретения от 3 категории спориха за престижните призове.

В категория „Електротехника и електроника” бяха отличени Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Захари Зарков и Людмил Стоянов за изобретениeто „Система за управление на изходяща мощност на фотоволтаична система”.

В категория „Машиностроене и строителство” наградата получи екип от изобретатели - Георги Тодоров, Борислав Романов, Константин Камберов, Величко Пейков и Николай Ганчев за изобретението „Вибрационно устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие”.

В категория „Химия и биотехнологии” бяха наградени Емилия Миркова и Оля Караджова за изобретението: Trichoderma Koningii Oud. Щам 85

За Иновативна фирма на 2016 г. бяха отличени две фирми: „ЕЛ СТОМАНА“ ООД - през последните 3 години 2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел, от които вече са регистрирани „Устройство за навиване и бандажиране на рулони”; и

«Инсталация за производство на тръбни модификатори с прахообразни пълнители за извънпещна обработка на стопилки от черни и цветни метали”.

Втората отличена фирма е „АТРА ЕКСПОРТ“ ООД, която има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „Устройство за определяне типа проводимост на полупроводници”.

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

Това са проф. д-р Анна Салджиева и п. д-р инж. Любен Лаков.

Професор Салджиева работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати.

Проф. д-р инж. Любен Лаков работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали. Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

Ето и подробности за номинираните и отличени след това български изобретения през тази година:Категория „Електротехника и електроника“
1.
Изобретатели: Марин Ненчев Ненчев
Маргарита Ангелова Денева
Христо Тодоров Кисов
Елена Вадимова Стойкова
ЛАЗЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСЛА-ЦИЯ С ПРИПЛЪЗВАНЕ НА ОБЕКТИ, ИЗПОЛЗВАЩО КЛИНОВИДНА ИНТЕРФЕРЕНЧНА СТРУКТУРА
Лазерното устройство за дистанционно измерване на малка, от порядъка на милиметри и част от милиметъра, линейна транслация на опъване или свиване с приплъзване на обект. Намира приложение при проследяване на малки по стойност величини на линейна транслация по дължината на обект. Използва се нискоинтензивно лазерно лъчение, като измерването се извършва и на далечно разстояние - от метри до километри от позицията на отчитане. Измерителният лъч не се повлиява от електрически, магнитни и електромагнитни полета и така се отстранява влиянието на атмосферни проблеми върху измерването. Лазерното устройство може да се използва при контрол на удължение на стоманени греди в мостови и други метални и бетонни конструкции, при геофизични измервания на разтягане на скални обекти, на линейно разтягане на стени на сгради, при измервания във вакуумни камери или други обекти с прозрачни за лъчението стени и др.
2.
Изобретатели: Петър Стефанов Гецов
Гаро Хугасов Мардиросян
Стилиян Живков Стоянов
Георги Костов Баев
Живко Стоянов Жеков
САТЕЛИТЕН СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Спектрофотометърът намира приложение при дистанционните сателитни методи на изследване на околната среда. С него се извършва надежден, експресен и ефективен мониторинг. Устройството съдържа спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно изображение. Отличава се с повишена точност, намалени маса, габарити и разход на енергия, повишена пространствена и времева разделителна способност, бързо действие, подобрена надеждност и увеличен обем на полезнаинформация. Спектрофотометърът работи и от борда на самолет, което го прави още по-ефективен при експресно изследване на регионално замърсяване на атмосферата.
3.
Патентопритежатели и изобретатели: Владимир Димитров Лазаров
Димитър Николаев Спиров
Захари Живков Зарков
Людмил Сталинов Стоянов
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
Системата за управление дава възможност за плавно регулиране на отдаваната мощност в мрежата при производството на електроенергия от слънчевата радиация. Регулирането се налага при наличие на висока слънчева радиация, предполагаща висока продуктивност на фотоволтаиците и огрраничение на електическата мрежа от ниско потребление, слаба присъединяваща линия, заредени акумулатори, липса на буфери и други. Със системата се избягва изключване на модули или на цялата фотоволтаична система.
Категория „Машиностроене и строителство“
1.
Изобретатели: Георги Димитров Тодоров
Борислав Борисов Романов
Константин Христов Камберов
Величко Мартинов Пейков
Николай Иванов Ганчев
ВИБРАЦИОННО УСТРОЙСТВО ЗА ПРОБИВНИ РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ С РЕЗОНАНСНО ДЕЙСТВИЕ
Вибрационното устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие намира приложение при преносими ударни пробивни машини, перфоратори и други подобни. То е революционно решение за работата на ударните ръчни инструменти.
С устройството се създава нелинейна резонансна ударна система, която гарантира максимална производителност. То разходва по-малко енергия в работен режим и е много компактно и удобно за вграждане във всички видове ръчни електроинструменти.
На база на изобретението са разработени и внедрени в производство 12 модела ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти, които намират пазарна реализация у нас и в ЕС.
2.
Патентопритежатели и изобретатели: Петър Стоилов Бодуров
Васил Стефанов Генчев
ЧУК ЗА ЗАБИВАНЕ НА ПИЛОТИ
Чукът намира приложение при земеукрепването и земното фундиране на океанско, морско, езерно или речно дъно под вода. С негова помощ може да се забиват пилоти във вертикална или в хоризонтална посока, както и наклонени под ъгъл спрямо вертикалата. Той е особено удобен за забиване на специални пилоти, които служат за котви, към които с въжета се закрепват платформи за добив на нефт. При работа с него не се налага херметизиране и осигуряване на работа във въздушна или газова среда. Използват се ракетни двигатели за преместване на ударната част. Чукът има множество предимства, сред които забиване на пилоти с различни дължини или едновременно под всякакъв ъгъл и с по-висока скорост. Той преодолява препятствията при работа върху океанско дъно с различен релеф. Може да работи както в сладка, така и в солена вода и не замърсява околната среда.
3.
Патентопритежател и изобретател: Добромир Хараланов Александров
КОЛЕЛО
Колелото е изградено от еластично носещо тяло с тороидна форма като в периферията му са осигурени еластични надлъжни пръстени. Освен това носещото тяло на колелото е обхванато от тороиден кожух с радиално насочени електромагнити. Работи като ходово и трансмисионно,, благодарение на възможността за разделно и едновременно въртене около централната и кръговата му ос и изменение на съотношението между тях. Допуска електрозадвижване.

Категория „Химия и биотехнологии“
1.
Патентопритежатели и изобретатели: Емилия Василева Миркова
Оля Евтимова Караджова
TRICHODERMA KONINGII OUD. ЩАМ 85
Щам 85 на суперпаразитната гъба Trichoderma koningii намира приложение за осигуряване на препарати за борба с почвени фитопатогенни гъби при оранжерийни култури. Той е биологично активен и е антагонист. Развитието му не се блокира от приложението на биологични торове, биоинсектициди и течна сяра, което го прави изключително подходящ за използване при био-оранжерийни зеленчуци. Биопрепаратът предпазва ефективно насажденията от появата на кореново и стъблено гниене, особено при зимното засаждане.
2.
Изобретатели: Венко Николаев Бешков
Мурад Абдул Бари Ал Афори
Вера Владимирова Мирчева
Надежда Владимирова Табакова-Асенова
МЕТОД И СЪСТАВ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ОТ МАСЛА И ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
Методът и съставът за пречистване на води от масла и органични съединения намират приложение в индустрията за пречистване на отпадни води с цел връщането им в производствения процес или на естествени водоеми, чиято вода се използва за поливане на земеделски земи. Методът включва прилагане на състав на основата на полимери. Той е високоефективен, със степен на пречистване на водата 90%, и икономичен, тъй като не се налага центрофугиране или филтриране на образувалия се слой с висока плътност. Хидроксиалкилиран олигоамид е основният компонент, с който маслата и органичните съединения образуват утаяващи се хидрофобни агломерати. Той е евтин продукт, тъй като се получава от отпаден продукт. С изобретението едновременно се решават два екологични проблема - оползотворяват се отпадни продукти и се пречистват замърсени води.
3.
Изобретатели: Любомир Тодоров Везенков
Патрик Тодоров Ангелов
Любомир Любомиров Везенков
СОЛИ НА КРЕАТИН С АМИНОКИСЕЛИНИ И МЕТОД ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ
Солите на креатин с аминокиселини намират приложение за подобряване на мускулната сила и двигателните функции при гръбначни животни, включително у човека, самостоятелно или в състава на фармацевтични препарати, функционални храни и хранителни добавки. Те са силно разтворими във вода. Във водните разтвори не се открива креатинин. При разпадането на солите се отделят аминокиселини, които са основните градивни елементи на сложните тъканни белтъци в човешкото тяло и участват в различни процеси на изграждане или възстановяване на различни тъкани и кости.
Методът за получаване е лесен за осъществяване, икономичен по отношение на разход на енергия и време и осигурява високи добиви и чистота на крайния продукт.

Източник: Патентно ведомство