Прекратява се без ликвидация общинското дружество „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. Общинската фирма се влива в друго общинско дружество – „Балканинвест” ЕООД, заедно с активите и пасивите. Това предстои да решат общинските съветници на своето редовно заседание на 26 юли 2018 година. Предложението пред местния парламент е направено в доклад от кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

С Решение на Общинския съвет от 30 юни 2018 г. минералната баня край село Овощник и Баня N 2 в Казанлък са прехвърлени безвъзмездно в собственост на Община Казанлък. Към момента в капиталите на ХБУ влизат няколко недвижими и движими имота - дворно място със сграда „Дърводелска работилница”, машинно помещение „Химическо чистене”, павилион „Газови запалки”, склад за инвентар на яз. „Копринка”, водопровод, резервоар, видеонабюдение, конвектори, два автомобила. Под наем са отдадени павилионът „Газови запалки” на бул. „Розова долина” и складът за инвентар на язовир „Копринка” – на Морски клуб „Севт III”, като и двата обекта са с изтекъл срок на договорите, но продължават да плащат наем.

Според докладната записка, "Хигиенни и битови услуги - Казанлък" ЕООД приключва отчетния период към 31 декември 2017 година с печалба от 226 лева при 15 055 лева за 2016 година. Според направените изводи, дружеството не е в състояние да се издържа и да поддържа водопроводната мрежа, поради липса на приходи, поради което се налага да бъде преобразувано като се влее в друга фирма също със 100% общинско участие - „Балканивест”.

Договорът за преобразуване се предлага за одобрение от общинските съветници, като се задължават управителите на двете дружества в двудневен срок да сключат така одобрения договор с нотариална заверка на подписите.

В седемдневен срок от влизане на решението в сила управителят на „Балканинвест” ЕООД Петко Карагитлиев е длъжен да впише в Търговския регистър вливането, а от деня на вписването се прекратява договорът за управление на ХБУ с досегашния му управител Венелин Киров.