Обявление за публичен търг ЛИКВИДАТОРЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КИТКА” – В ЛИКВИДАЦИЯ,
ЕИК 833017612, с. Конаре, общ. Гурково, обл.Стара Загора, на основание разпоредбите на Раздел V от ЗК-чл. 40 и сл. от ЗК; Протокол от ОС на ПК “Китка” с. Конаре от 29.07.2016год. и 12.05.2017год, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти и имущество, подробно описани в тръжната документация, находящи се в с.Конаре, общ Гурково:
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /припадащата се част/с идентификатор № 38203.501.217 по кадастралната карта и регистри на с.Конаре, общ.Гурково, с площ от 924 кв.метра,с трайно предназначение на територията: урбанизирана ; за търговия, заедно с изградения в него обособен самостоятелен обект сграда:

ОБОСОБЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в с.Конаре
1. СГРАДА с идентификатор № 38203.501.217.1 за търговия, на два етажа, със застроена площ 160 кв.м., ведно със стълбищна клетка на два етажа, с идентификатор № 38203.501.217.2 със застроена площ от 38 кв.метра и постройка на допълващо застрояване на един етаж, с идентификатор № 38203.501.217.5 с площ от 12 кв.метра и търговски инвентар. Начална тръжна цена – 18 867 лв.

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
І І І. Оборудване за хлебопекарна /употребявано/ – функционално с начална цена 763лв.
Всички имоти и оборудване се намират в разположение на обектите и помещенията на потребителна кооперация “КИТКА” –в ликвидация и общинска сграда в с. Конаре.
ПК “КИТКА” – в ликвидация, счетоводно е дерегистрирана в НАП за начисляване на ДДС.
Всички разноски свързани с търга, както и изповядване на всяка сделка са за сметка на купувача.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
1.В търга могат да участват само лицата закупили тръжната документация и са изпълнили условията за валидиране на тръжните процедури.
2. Размерът на депозита за участие за всеки обект и банковата сметка на ПК “КИТКА”-в ликвидация са посочени в тръжната документация.Депозитът се внася по банковата сметката на ПК ”КИТКА” – в ликвидация, в български лева.
3.Закупуването на тръжната документация и получаването на допълнителна информация се осъществява при ликвидатора на ПК”КИТКА”–в ликвидация : адв. Сашо ЛОЗАНОВ – ЛИКВИДАТОР НА КООПЕРАЦИЯ “КИТКА” – в ликвидация, АК – Стара Загора, ул.Кольо Ганчев” № 64, вх.”север”, офис № 16, мобилен.тел. 0897 94 65 56. за времето 10:00 –12:00 14.00- 16.30 часа.

4.Оглед на обектите се извършва всеки работен ден в периода, от 12:00 до 14:00 часа, след закупуване на тръжната документация и съгласуване времето на огледа с ликвидатора.
5.Лицата желаещи да вземат участие в търга, подават лично до ликвидатора молба с наддавателните предложения в запечатан плик и изискуемите документи, до 16.30 часа на 09.07.2017година.

6. Тръжната процедура; Отварянето и валидирането на наддавателните предложения се насрочва за 11.07.2017 година, от 09.00 часа, в канцеларията по седалището на кооперацията, находящ се в с. Конаре, общ.Гурково, обл.Стара Загора.