Защо се налага увеличение на промилите за такса смет в община Казанлък и като краен резултат  - ръст  на данъка за смет?


Експертното обяснение е на Добрин Драгнев - общински съветник от групата на „Алтернативата на гражданите“, икономист, член на Постоянната комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет на Казанлък.„Принципно разходите, които се събират от населението, би следвало и трябва да покриват разходите на общинското предприятие, което се занимава с тази дейност, в случая Общинското предприятие за комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата.
Най-общо казано, за това увеличение има обективни дадености, които няма как да не отчетем и няма как да не се съобразим с тях.
Първата обективна даденост е увеличаването на работната заплата през годините, конкретно в последните 8 години. Факт, който в момента не е отразен в действащата Наредба и начина за определяне на такса смет.
Втората обективна даденост е нарастването на горивата, което е изключително голям разход, както за сметосъбирането, така и за почистването на териториите за обществено ползване.
Третата обективна даденост е нарастването на разходите за депониране на отпадъците. Всичко това са причини, които са извън нашия разумен контрол и няма как да влияем върху тях.
Натрупването на всички тези обективни дадености вече доведе до там, че разходите на общинското предприятие, което извършва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, са с близо 40% повече от приходите, които се събират под формата на такси. До сега е намиран начин да се дофинансира това несъответствие на приходи и разходи, но вече ножицата е толкова голяма, че се налага да се премине към увеличение на таксата за битови отпадъци, която се плаща от всички жители на община Казанлък. Това не е новост. Това се случва и се налага в много други общини в страната. За съжаление, всички трябва да се съобразим с икономическите условия, в които се намираме“.*По данни от Община Казанлък, средното количество битов отпадък, който всеки един жител на общината изхвърля за година, е 320 кг на човек.

По прогнозни данни от дирекция „Местни приходи“ през следващата година очакваната събираемост на такса „ТБО“ от населението е 83% или почти 4,5 млн. лева, при план от 5 млн. лева.
За нови съдове за смет и нови автомобили за сметосъбиране са планирани през новата година 642 600 лв.

Още по темата, четете тук: https://www.zakazanlak.bg/ot-denya-20/dvoino-skachat-promilite-za-taksa-smet-ot-dogodina-10333


Още по темата за наложителното увеличение на таксата за смет -четете в новия брой на в. „Трибуна Арсенал“.
Въпросът с промилите за сметта ще се дебатира на декемврийската сесия на Общинския съвет в Казанлък.