Зам.-кметът Даниела Коева : Гледаме на незаконното строителство като на сериозен проблем

Констатираните незаконни постройки на територията на община Казанлък за последните пет години са 73, каза зам.- кметът на община Казанлък Даниела Коева. Тя уточни, че случаите на незаконно строителство основно са свързани с елементи на допълващо застрояване - гаражи, летни кухни, навеси и складове. В една голяма част от случаите процедурата е приключила с доброволно премахване на констатираните незаконни постройки.
В ромския квартал на Казанлък основно усилията на Общинското ръководство са насочени към недопускане на увеличаване броя на изградените вече постройки в квартал „ Казмера”. Изградена е постоянна комисия, която прави постоянни проверки и в случай, че се появи нова постройка се изготвя констативен акт, съответно протокол и се връчва заповед за доброволно изпълнение за премахване на незаконно построената сграда. „ Такава проверка се извършва и към момента в този квартал”, поясни Даниела Коева. Тя коментира още, че Общината възприема проблема с незаконното строителство като на сериозен проблем. В това отношение Казанлък е в аналогично състояние на други общини. „ При нас незаконното строителство е от допълващ характер, не се наблюдава тенденция към увеличаване броя на незаконните постройки и при осъществяване на текущ контрол сме овладели този процес”, заяви още Коева.
На последното си заседание от 28 януари 2016г. Общинският съвет на Казанлък прие нова Наредба 16, касаеща незаконното строителство. Тя най-общо ще подпомогне работата на Общинска администрация и на кмета по отношение на това, че разписва определен ред, по който се констатират незаконните строежи, реда по който се пристъпва към доброволно премахване на незаконните постройки и по-специално в случаите, в които тази процедура по една или друга причина не завърши с доброволно премахване на констатирания незаконен строеж. Наредбата регламентира още правата и реда, по който Общината трябва да извърши това премахване, след което да потърси отговорност за разходите, които е направила в този процес. Даниела Коева поясни още, че трудностите, които Общинска администрация среща са свързани с незаконното строителство, когато има много собственици - трудно се откриват всички собственици. Има определен ред, по който трябва да бъдат обявени актовете. В това отношение наредбата регламентира реда, по който Общината в такива случаи може да изпълни задълженията си по Закона за устройство на територията.