Максималният размер на еднократната финансова помощ, отпускана от общинския бюджет на нуждаещи се лица, става една минимална работна заплата, която към момента е 610 лева. Досега максималната стойност на помощта бе 400 лева. Това е една от промените, направени от общинските съветници на заседанието на местния парламент на 24 септември 2020 година в Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. Еднократни помощи се отпускат за лечение на служители в бюджетната сфера в тежко здравословно състояние и на граждани, при които НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или на медикаментозно лечение; при особено тежки или извънредни ситуации.

До този момент исканията за еднократна помощ от физически лица се отпускаше след решение на Общинския съвет, но тъй като процедурата е доста дълга, то с направените промени сроковете се скъсяват. Критериите, правилата и разглеждането на документацията на кандидатстващите ще се извършва от специална комисия, назначена със заповед на кмета, като в нея влизат ресорният заместник-кмет, двама представители на Общинска администрация - единият свързан със социалните дейности, другият юрист, и двама представители на Общински съвет - Казанлък.

Промени са направени в Наредба 17 и относно отпускането на еднократни ваучери за новородени деца в община Казанлък. Към 31 август 2020 година при досега действащата наредба и критерии са подадени заявления от 132 семейства с новородени деца, от които са одобрени 106. На тези семейства са дадени помощи в размер на 53 хиляди лева.

След като Общинският съвет днес прие промени в Наредбата, срокът за кандидатстване за този вид подпомагане се увеличава от 6 на 9 месеца. Според други промени, ако документите на кандидатстващите са върнати заради някакви неточности или непълнота в документите, те имат възможност да ги коригират и отново да ги подадат, с което се дава още една възможност на младите родители.