Свършихме полезна работа
След два мандата в Общинския съвет равносметката за втория, за периода 2015-2019 година, прави общинският съветник от групата „Експерти за Казанлък“ инж. Цветан Шиков, ръководител направление „Проектиране и инвестиции в строителството“ в „Арсенал“ АД.
Визитка:

Строителен инженер. Цветан Шиков бе в състава на две от най-тежките и стратегически за работата на Съвета и развитието на общината постоянни комисии в местния парламент: Комисията по устройство на територията, инфраструктурата, строителството и транспорта, на която е председател, и Комисията по приватизация и разпореждане с общинска собственост, на която е член.


ПК по устройство на територията, инфраструктурата, строителството и транспорта
разглежда преди всичко молби за даване разрешения за изработване на подробни устройствени планове - ПУП, план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, както и одобряване на заданията, съставени от възложителите.
След изработване на проектните разработки ПУП се одобряват от Общинския съвет.
Тази постоянна комисия дава съгласие и за изработване и изменение на планове за улична регулация в населените места на общината.

Акценти и личен принос
на Цветан Шиков, общински съветник от „Експерти за Казанлък“:
С едно от първите решения на Общинския съвет в този му мандат, на второто заседание от 16 декември 2015 г., по мое предложение отпадна предвиденото бъдещо строителство на територията в квартал „23 пехотен Шипченски полк“, заложено в Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост, поради изтекла давност на отстъпеното право на строеж през 1996 г.
С Решение №13 на същата сесия бе одобрено допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година. С направеното изменение на този план се позволи включването на проекти, насочени към подобряване на образователната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност на общински и жилищни сгради и Проект за интегриран градски транспорт. Именно това изменение даде възможност на кмета да направи санирането на детски градини и училища общинска собственост.
С Решение № 115 от 31 март 2016 г. постоянната комисия изрази предварително съгласие за изработка на проект за Подробен устройствен план на обходен път на Казанлък, свързващ път 1-5 Казанлък - Габрово и път 1-6 София - Бургас.
Целта на разработката е да се изведе транзитният поток от превозни средства, включително и тежкотоварни автомобили, извън централната част на града. Трасето на обходния път е отразено като устройствено предвиждане в одобрения Общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“ и не влиза в противоречие с вече приетия ПУП.

ПК по устройство на територията изрази становище за изменение на Плана за регулация - във връзка с изработването на изменение на План за регулация на пътно кръстовище на пътя София - Бургас в района на Индустриална зона Юг. (До бетоновия център „Тина“ и складовата база на Стоян Желев - „Електрообзавеждане“).
Целта на това предложение е изграждането на две пътни кръстовища в този район, което ще осигури безпрепятствен достъп до южните села в община Казанлък – Овощник, Кънчево, Розово, Ръжена, както и до прилежащата Индустриална зона на Казанлък, в бившия стопански двор и транспортния поток в посока София - Бургас. Това е важно да се случи, защото по този начин ще се „развърже“ движението и няма да се търсят други маршрути. Няма да се налага преминаване през града за пътуващите от Бургас към София или обратно.
По този въпрос беше постигната договореност с АПИ: Община Казанлък да финансира проектирането и отчуждаването на терените, а АПИ да финансира самото строителство. Това беше заложено като мероприятие за реализация още в първия мандат на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. И това щеше да се осъществи, ако в АПИ не бяха настъпили много кадрови промени, които повлияха на това - този проект да не се реализира до момента. Убеден съм, че през следващия мандат 2019-2023 г. този проект ще бъде реализиран.
Най-значимото постижение в работата на Общинския съвет през този мандат е приемането на Общия устройствен план на община Казанлък.

Този Общ устройствен план е с прогнозен срок на действие 15-20 години. Той се прави, за да предложи условия за създаване на оптимална пространствена структура като цяло в общината. Това е фундаментален документ за развитието на община Казанлък във всяка една сфера.

Община Казанлък е сред 30-те общини в страната, които имат изработени и приети такива общи устройствени планове. Чест прави на ръководството на Община Казанлък, че практически за мандат и половина успя да предложи и Общинският съвет да приеме 4 основни и много важни за развитието на района плана:

- Актуализацията на Общия устройствен план на Казанлък;

- Интегриран План за градско възстановяване и развитие;

- Общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“;

- Общ устройствен план на Община Казанлък.
Това са фундаментални планове, които уреждат устройството на цялата територия на общината. С тези четири приети устройствени плана кметът постигна „Големия шлем“ за градското развитие.
Това са комплименти и за работата на цялата общинска администрация, и на Общинския съвет.
Това е най-важното постижение, според мен, на втория мандат на тази управа. Важно е и като принос на Общинския съвет.

Това може сега и да не се разбира от хората, защото не може да се пипне или получи, но това е фундаментът за всичко, което може и ще се случва в общината в следващите години.
Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост
се занимава преди всичко с одобряване на оценки от лицензирани оценители за обекти общинска собственост и възлагане на общинската администрация на организирането на търгове за продажби.
Като член на ПК по приватизация съм се стремял, при подкрепа на всяка продажба, да защитавам преди всичко и основно обществения интерес при определяне на цената на продажбите. Като потвърждение мога да посоча, че не подкрепих направеното предложение по време на заседанието на Общинския съвет от 28 март т. г. за занижаване на цената за продажба на земята на бившия пионерски лагер в с. Равда. Това предложение бе направено в разрез с правата на Общинския съвет, който приема или отхвърля предложената оценка на съответния актив, изработена от лицензиран оценител. Като потвърждение на моите думи е и решението на Окръжния административен съд гр. Стара Загора, който върна това решение.
Не знам защо колегите отдясно бяха решили, че това незаконосъобразно решение ще мине.
В Комисията по приватизация през последната година нямаше нищо особено, с изключение на продажбите.
Много от заседанията на Общинския съвет са свързани преимуществено с въпроси за продажби. Искам да подчертая, че гражданите остават с впечатлението, че много активи се предлагат за продажба.

Но всъщност не е така.
Не се продава много.
Предлага се много, но се продава малко.

Причината за впечатлението, че много се продава, е, че няма обратна връзка към гражданите като информация: да разберат те колко от продажбите на общински имоти и земи реално са се случили и на какви цени. И тази обратна връзка и гласност следва да излизат от общинската администрация. Като изпълнителна власт тя организира търговете.
А защо се предлагат за продажба толкова общински имоти?

Първо, предлагат се имоти, които не са особено атрактивни, нито кой знае колко значителни и които Общината не може да стопанисва.
С приходите от продажба на общински имоти се финансира Инвестиционната програма на общината със собствени средства. Това е важно да се знае от гражданите.
В началото на годината се залагат различни инвестиционни намерения, които следва и да се финансират: асфалиране, нови тротоари, нови места за отдих, други градски подобрения.
Хората очакват нещо да се случи в населените им места. Като няма достатъчно приходи от продажби, съответно и не се изпълнява и приходната част на бюджета в това отношение. Не можем да съберем и половината пари за тези инвестиционно заложени намерения и планове, за да ги реализираме.
За полугодието на 2019 г. приходите от общински продажби бяха 25%. Моята прогноза е, че до края на тази година приходите от продажби ще са събрани на 50%.
За „Експерти за Казанлък“ в Общинския съвет в този мандат
Не сме мълчали по въпросите, които касаят нашата професионална компетенция и интересите на гражданите. Давали сме своето честно и професионално мнение, отстоявали сме го.
Друг е въпросът, че в последната година от този мандат лично аз съм бил по-пасивен, тъй като в дневния ред на общинските заседания бяха дебатирани преимуществено въпроси, свързани с продажби, социални въпроси, концепции и стратегии за деца, образование, социални услуги и други, които не са от моята професионална сфера.

При всички наши решения обаче сме се водили от обществения интерес.

Считам, че бяхме полезни, независимо че не всеки беше активен по начина, по който би могъл.
Обобщено, оценката ми за нашата работа като група, е положителна.
Свършихме полезна работа.