В Община Казанлък ще се реализира проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“. Той ще осигури работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, жители на - селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги и други. Осигуреното финансиране е 1 555 364,20 лв., от които 1 198 848,43 лева от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 356 515,77 лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
По проекта за година ще се осигури заетост за 92 жители на общината, от споменатите целеви групи. Шестима ще бъдат ангажирани към местната администрация, с 80 към Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, а шестима към дейностите на Сдружението „Бъдеще за децата“. Предвижда се създаването на четири „семейни къщи“ в Казанлък, Крън и селата Горно Черковище и Ръжена. В тях подкрепа на общностите ще оказват – психолози, социални работници, педагози, специалисти по здравни грижи, социални сътрудници, ромски медиатори. Така ще бъдат разкрити 15 временни работни места.
През 2021 година стартира строителството на 10 социални жилища с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Към настоящият проект, всички потребители на тези жилища, ще получат експертна подкрепа за постигане на трудова, социална, здравна и образователна интеграция. Ще се организират акции за почистването и озеленяване на районите, където живеят граждани от споменатите общности.
Предвидени са и серия от мерки в сферата на образованието, за предотвратяване на отпадането от училище, подобряване на образователната среда, работа с родителите и други. Ще бъдат формирани три нови детски клуба към ОДК „Св. Иван Рилски“, с деца от уязвимите групи, в които ще се провеждат занимания по изобразителни изкуства, плуване, балет и йога.
Реализацията на проекта ще приключи през юни 2023 година, като в него се включват училища, детски градини и сдружения от общината.