Отново избор на обществен посредник в Казанлък

След лятната ваканция общинските съветници отново ще разглеждат въпроса с обществени посредник на Казанлък. На последната сесия на 26 юли 2018 година единственият кандидат за омбудсман на община Казанлък Гинка Щерева не събра необходимите 25 гласа гласа на местните парламентаристи. В проведеното тогава тайно гласуване участваха 30 от общо 37 общински съветници. Действителните бюлетини бяха 23, а недействителните – 7. С получените 23 гласа „за” Гинка Щерева не получи подкрепата на Общинския съвет и не бе избрана на поста омбудсман.

„Няма избран кандидат”, обявиха на 26 юли от Временната комисия по подбора на кандидатите с председател Радиана Стефанова. Гинка Щерева не скри разочарованието си от ситуацията и по време на сесията преди два месеца заяви, че прекратява с участието си в по-нататъшните процедури.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, в случай като този процедурата трябва да бъде проведена с набиране на кандидати в двумесечен срок, като се запазва така сформираната Временна комисия. Така новият срок за подаване на кандидати за обществен посредник на Казанлък е 14 дни от приемането на решението, чрез председателя на ОбС. Срокът за разглеждане на документите от Временната комисия и внасяне на доклад с проект за решение трябва да стане в 30-дневен срок от приемане на настоящото решение.

В състава на Временната комисия за подбор на кандидатите са общинските съветници Владимир Чучумишев, Радиана Стефанова, Джамал Папарланов, Сунай Хаджъ и Румяна Друмева. От юридическите лица с нестопанска цел в състава на комисията влизат Веска Мараджиева от СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания” и Добрина Матова, директор на ЛХМ „Чудомир”, а медиите представляват Яница Станчева, журналист и издател на в. „Долина”, и Симеон Стоилков, управител на „Казанлъшка Искра” ЕООД, издаващо в. „Искра”.