Началото на Национална кампания „ За чиста околна среда – 2016г.” на тема „ Обичам природата - и аз участвам” бе обявено от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Целта на кампанията е да бъдат следвани съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да бъде насърчено участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси.
Максималният размер средства за реализиране на проекти на общини и кметства е до 10 000 лева, а на училища и детски заведения – до 5 000 лева .
За общини и кметства ще бъдат финансирани проекти за озеленяване и възстановяване на зони за отдих, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения. Проектите на училища и детски заведения следва да търсят връзка с учебния и възпитателен процес и могат да включват разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кътове, информационни брошури, диплянки, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия и др.
Срокът за подаване на проектните предложения за общини и кметства е 26 февруари, а за училища и детски заведения – 15 февруари 2016 г.