Извънредно заседание на Общинския съвет в Казанлък ще се проведе на 14 февруари, от 9,30 часа в зала „Инфра“. В дневния ред са включени три точки. Сред тях са одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация. Според проекта за решение ще се запазят сегашните 145 щатни бройки. „Предложените промени в структурата на Общинска администрация се налагат във връзка със завишаване отговорностите и задълженията на Община Казанлък през мандат 2023 - 2027 г., обвързани с кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативни програми от новия програмен период 2021 - 2027 г, финансирани от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейски фондове за споделено управление, както и от държавния бюджет“, пише в документа.
Другите точки са свързани с приемането на бюджета и инвестиционната програма на Община Казанлък за 2024 година и избирането на общински представител за Общото събрание на „Казанлък“ АД. Последната точка, касаеща избора на представител на Община Казанлък в Общото събрание на акционерното дружество, бе отложена от предходното извънредно заседание на ОбС-Казанлък, проведено на 6 февруари 2024 г.