Публичен отчет на изпълнението на Бюджет 2021 направи Община Казанлък се проведе на 17 август 2022 г. По думите на заместник-кмета по икономика, инвестиции и собственост Драгомир Петков, бюджетът в размер на 73 734 807 лева е с над 7 млн.700 хил. лева повече спрямо този за 2020 година. По отношение на местните приходи има изпълнение на данъчните приходи на 118%, а на неданъчните – 111%.

Близо 46 на сто от бюджетните разходи – 34 194 939 лв., са средствата по функция „Образование“. С държавното финансиране са отчетени разходите за възнаграждения и издръжка на 22 училища, ОДК „Свети Иван Рилски“ и възнаграждения на 13 Детски градини и техните филиали.

С общинското финансиране са отчетни разходи за: издръжка на детски градини, на лагер „Паниците“, на ученически автобуси, Общинска програма „Закрила на детето“, а с приходи на Общината са дофинансирани проектирането на Детска академия за развитие на таланти към училището в село Розово – етап II, и смяна дограмата на ОДК „Ив. Рилски“.
4 647 966 лв. са разходваните средства в сферата на здравеопазването. С държавното финансиране са отчетени разходите за труд и издръжка на здравни кабинети и здравни медиатори, част от възнагражденията и финансови средства за закуски и храна на ОП „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“ и възнагражденията в детски ясли.

С общинското финансиране са отчетени разходи за издръжка и възнаграждения Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, издръжка на детските ясли. С общинските приходи Община Казанлък дофинансира мерките по енергийна ефективност на ДКЦ „Поликлиника“, Казанлък и вътрешния ремонт. Закупен е ирентгенов апарат за „ДКЦ Поликлиника“, а за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – 10 инфузионни помпи и система за проследяване на жизнено важни параметри на пациенти в ОАИЛ.
Продължи финансовата подкрепа на медицинските работници на първа линия в Сovid отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и за двете Сovid вълни през 2021 в размер на над 100 хиляди лева, както и финансово подпомагане за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки. За последното сумата възлиза на 21 000 лв., след увеличението й с решение на Общински съвет – Казанлък.

Продължена е Програмата за отпускане на еднократна помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете в размер на 500 лв. През 2021 г. са раздадени 260 ваучера на обща сума от 130 000 лева.

По бюджета за 2021 година са разпределени 30 000 лева за 16 двойки по програмата за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми.
За първи път през 2021 г. бе закупен мобилен апарат за очен скрининг на децата в детските градини. Започна провеждане на редовна здравна профилактика при най-малките.

Кметствата по населени места бяха подпомогнати със 107 000 лева допълнително. Средствата, дадени извън текущите разходите за поддръжка на кметствата, които Община Казанлък заплаща всяка година, бяха отпуснати целево за справяне с нерегламентираните сметища, почистване на речни корита и изграждане на водопроводи, по преценка на кметовете по места.

При значително намалена приходна част през 2021 г., в бюджета на Община Казанлък е запазена заетостта във всички звена, с увеличение на заплатите с 10 на сто.

Извършени са асфалтиране на улици и тротоари, ремонт на пътища от 4-класната пътна мрежа, реколтивирано е общинското депо в Черганово, дейности по надлез "Катекс", посочи още в отчета Славена Бояджиева, директор „Финанси и бюджет“ в Община Казанлък.