Учениците в професионални гимназии и паралелки ще имат възможност да трупат кредити за усвоени умения, което ще улесни надграждането и разширяването на тяхната квалификация впоследствие. Системата ще бъде разработена от Министерството на науката и образованието с цел модернизиране на професионалното
образование по новата програма „Образование 2021-2027 г.“, финансирана със 70 млн. лв. от Европейския социален фонд и от държавния бюджет.
Кредитите ще се дават въз основа на умения за извършване на определени дейности от дадена професия. Така дори и да не притежават удостоверение за завършен етап на образование или степен на квалификация, хората ще могат да работят на определени позиции в съответния бранш с документ за придобитите компетентности по част от професията.
Предвижда се кредитите да важат не само за първоначално изучаваната професия, но и за продължаване на обучението по други професии от същото професионално направление. Системата на трансфер ще позволи и повторно включване в професионално образование на хора, които са отпаднали от образователната система и желаят да продължат обучението си в същата или в друга професия.
За модернизация на професионалното образование ще работят секторни съвети за уменията (ССУ). В тях ще се обединят представители на бизнеса, на средните и висшите училища, на работодателските организации и синдикатите. Те ще систематизират информацията за потребностите и търсените умения в съответния сектор, ще разработят стандартите по професиите, учебните и изпитните програми, които да отговорят на изискванията на реалните работни места.
Секторните съвети ще участват и в актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Предвижда се също да се разработят и прилагат компетентностни профили на учителите, които обучават по професии. Ще им помагат специалисти от бизнеса.
Новата програма „Образование 2021-2027 г.“ беше приета миналата седмица. Това е основа за официални преговори с Европейската комисия, която трябва да я одобри. Близо 1.9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи.