Нови моменти и ред в новия ОУП на община Казанлък
Приетият документ дава облика на града и общинаа за период от 15-20 годиин напред


Приетият на последното заседание на Общинския съвет в Казанлък Общ устройствен план /ОУП/ на Община Казанлък е стратегически важен и основен документ, който дава пълна яснота за рамките на инвестииционните намерения на инвеститорите в община Казанлък и е на практика дългосрочна програма, план за развитието на града и градската инфраструктура, както и селата за следващите 15-20 години.
Това е програма за работа, която създава ред. С приемането на ОУП се премахва изключително порочната практика да се решават тези въпроси на парче, с издаването на отделни визи, довели до сегашното състояние на нещата в някои участъци, като районът около Минералните бани в Овощник, където по новия ОУП там е отредено за креативна дейност, а не какот бе досега- с възможност за построяване на промишлени сгради.
Приетият ОУП е изключително важен документ, плод на двегодишна сериозна работа.
Това каза в коментар по повод новия ОУП на община Казанлък инж. Цветан Шиков, член на групата Експерти за Казанлък и общински съветник в местния парламент, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт. Шиков е и ръководител Направление "Проектиране, инвестиции и строителство" в "Арсенал" АД,


Новият Общ устройствен план на община Казанлък, приет след обществено обсъждане, замества досега действащия ОУП от 2001-ва година, с актуализация от 2013 година. Документът бе приет с 33 гласа „ЗА“ на съветниците в Общинския съвет на града, без „против“ и „въздържали се“. Единодушно бе подкрепен от всички членове на групата Експерти за Казанлък в Общинския съвет на града.
Основанието за възлагането и изработката на нов ОУП са влезлите в сила нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територия в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, които значително ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица, при липса на действащ ОУП на общината.
Приетият ОУП на община Казанлък е изработен за територията на границите на общината, с обхват всички землища на 19-те села и града. Той ще създаде, според експерта, благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в общината, както и за по-ефективно планиране на общинската територия. Наличието на ОУП на Община Казанлък е и предпоставка за кандитстване и получаване на финансиране по оперативни програми на европейските фондове.


В новият ОУП са определени:
Съществуващите и новите граници на урбанизираните територии на населените места и селищните образувания, комуникационно -транспортните елементи, територите с общо предназначение, нарушените територии за възстаяновяване и рекултивация, защитените територии, устройствените зони и териториите с устройствен режим, както и терените за самостоятелен устройствен режим.Основната цел на ОУП на Община Казанлък е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и специфични социално-икономически условия, както и за предлагане на нови възможности за развитие на общината.
В новия ОУП има някои основни НОВИ моменти, които липсват в действащите досега ОПУ и ОУП на „Долината на тракийските владетели“, които са важни и съществени какот за физическите, така и за юридическите лица с инвеститорски намерения в общината.

Записано е, че урбанизираните територии, попадащи в защитените територии за опазване на културно-историческото наследство /КИН/, продължават да функционират като такива, при условията на ограничителния режим, в който попадат.
При строителни, поддържащи или ремонтни дейности в зоните за археологическо наблюдение се провежда наблюдение от археолози за извършване на теренни археологически проучвания.
В извънселищните територии със статут на защитени, по Закона за културното наследство /ЗКН/, преди предприемането на всякакви действия по инвестиционната инициатива е задължително изготвянето на инвестиционно предложение с кратко описание на бъдещата функция, което ще се разглежда от Общината и ИМ „Искра“ в града. Действията по съответна инвестиционна инициатива ще могат да продължат само след изразено положително становище на Историческия музей, с насоки и предписания за последващи действия, във връзка с режимите за опазване по ЗКН и по уредбата за усторйствена защита по ЗУТ. Насоките и предписанията на ИМ-Казанлък стават задължителни и са основание за последващите процедури по ЗУТ и ЗКН.

В териториите от Смесената многофункционална устройствена зона /Смф/от новия ОУП, намиращи се около входно-изходните артерии на Казанлък, в направленията София, Стара Загора, Бургас, Шипка, Енина, кв. Казанлъшки минерални бани, яз. Копринка и отклонението от главния път 1-6 към яз. Копринка, вече няма да може да се прави всичко. По новия ОУП там не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти, продажба, складиране и съхранение на употребявани вточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали, автоморги и всички дейности, свързани с използването на стари МПС и тяхната подръжка. В останалите части на устройствената зона тези дейности са допустими, но при условие, че са организирани в затворени сгради, с осигурена подходяща инфраструктура.

Сред новите моменти в новия ОУП е и въвеждането на територията на град Казанлък на две нови зони.
Това са Смесена централна устройствена зона със занижени показатели /Ц1/ и Смесена централна устройствена зона, със завишена височина на застрояването / Ц2/ .

Първата обхваща територии предимно в централната градска част на Казанлък, с многофункционално предназначение и занижена височина на застрояването до 12,5 метра- за общественообслужващи дейности, обитаване и други функции. В тази зона, във всеки УПИ минимум 10% от разгънатата застроена площ /РЗП/ на приземно или първо подземно ниво трябва да е оформена като публично пространство. Има записано изискване минимум 25% от озеленената площ да е с високи дървесни насаждения.

Втората зона- Смесена централна устройствена зона със завишена височина на застрояването обхваща вторичните градски центрове на територията на Казанлък. Тя обособява територии с многофункционално предназначение и завишена височина на застрояването до 45 метра, основно за жилищно строителство и общественообслужващи дейности. В нея не се допускат обекти за дейности с вредни влияния и отделяния. Задължително се изпълняват и всички изисквания за изграждане на среда, с възможност за използване и от хора със затруднени двигателни възможности. Във всеки УПИ в тази зона, минимум 10% от разгънатата застроена площ на приземно или първо подземно ниво трябва да е оформена като публично пространство. Минимум 50% от разгъната застроена площ трябва да е с жилищни функции, а минимум 1/3 от озеленената площ – с високи дървета.

Нов момент в приетия ОУП на Община Казанлък е и фактът, че иновативният модел за устойчиво развитие на община Казанлък се определя общо като „Архологически и екологичен парк“, оразмерен в актуалните административни граници на общината, както и в разширението на обхвата си, естествено изпълващ землищата на цялата долина.

Основата вече е ясна. Оттук нататък следва всеки, който има намерения за инвестиции в общината да се запознае с дългосрочната програма и план за развитието на града и района в следващите 15-20 години, каза в заключение представителят на групата Експерти за Казанлък, председателят на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт инж. Цветан Шиков.