По предложение на общинския съветник от групата съветници „Експерти за Казанлък“ Янко Запрянов, последните две редовни точки в дневния ред на сесията днес бяха отложени до влизане в сила на Общия устройствен план на община Казанлък.

Двете предложения на общинска администрация касаят даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване, схеми за Ел.- и ВиК-захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно-транспортен план за поземлени имоти, намиращи се местността „Под Енина” в землището на село Енина. Според докладната записка от Общината, желанието на възложителя е във връзка с инвестиционни намерения да построи сгради за обществено обслужване и жилищни сгради.


Мотивите на общинския съветник Янко Запрянов от „Експерти за Казанлък“, с които той поиска отлагане на точките за следващо заседание на Общинския съвет, са - да се изясни предназначението на земите в този район – за жилищно строителство ли са отредени, за промишлено строителство или за друга цел, да се формулира точно и ясно това предназначение в Общия устройствен план. И едва след като този план влезе в сила, да се правят предложения и съответно се вземат решения от Общинския съвет.

Предложението на Янко Запрянов бе прието с 28 гласа „за“, без против и въздържали се.