С печалбата си от 210 953 лева за 2015 г. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД ще покрие част от задълженията си, които са в размер на 1 792 789 лева към 31.12.2015 г. Това реши днес Общинският съвет на Казанлък на своето редовно заседание. Разпределението на печалбата ще се извърши от управителя на общинското дружество д-р Кети Маналова- Владкова, съгласно действащата нормативна уредба.

На предвеликденската сесия местните народни избраници не подкрепиха предложението на Николай Терзиев от групата съветници „БСП – Лява България” цените на наемите за общинските жилища да не се променят спрямо съществуващите от 2009 г. досега. Той аргументира своето предложение, че само 31 хил. лева повече ще влязат в общинския бюджет, ако се завишат цените на квадратен метър общинско жилище, но ще се запази досегашният социален ефект. Предложението на Терзиев бе подкрепена само от 4 общински съветници, като основното предложение на общинска администрация получи 21 гласа. Така наемната цена за 1 кв.м общинско жилище стана 0,55 лв./кв. м застроена площ. Досега е била 0.35 лв./кв.м полезна площ. За семейства с три и повече лица и за инвалиди с повече от 71% нетрудоспособност месечният наем вече ще се изчислява по 0.50 лв./ кв.м застроена площ. Досега е било 0.26 лв./кв.м полезна площ.

Местният законодателен орган гласува Правилник за устройството и дейността на общинска предприятие „Кухня-майка”, в т.ч. Детска млечна кухня; Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. и нов Правилник за устройството и дейността на ИМ „Искра”. От обхвата на дейност на музея бе извадена Чирпанлиевата къща в Шипка, тъй като днес с предходно свое решение съветниците я предоставиха за безвъзмездно управление на НЧ „Светлина – 1861” в балканския град.


От направените редица предложения за продажби съветниците не одобриха две – имот на ул. „Шипченска епопея” 21 в Казанлък и два имота в землището на град Крън.