Ставката за полагане на нощен труд да се повиши от следващата година, предвижда Проект на Заповед за изменение на Заповед № 8121 за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници.
Причината е приетото постановление от Министерски съвет, с което от 1 януари 2024 г. минималната работна заплата става 933 лв. за страната, за пълен работен месец, при нормална продължителност на работното време 8 часа и 5-дневна работна седмица. Повишава се и размерът на минималната часова работна заплата от 5,58 лв.
В момента наредбата предвижда за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
Затова в заповедта се предлага размерът на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час да бъде променен от 1,17 лв. на 1,40 лв.
Промяната също ще влезе в сила от 1 януари догодина.
С друга промяна в Наредбата основните месечни възнаграждения на държавните служители от Министерството на вътрешните работи размерът на началната заплата за част от длъжностите да се повиши от 780 лв. на 933 лв.