Сметната палата е заверил без резерви Годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2014 година, съобщиха официално от Община Казанлък.

На 4 август 2015 г. Община Казанлък е получи от Сметната палата на Р България Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на общината за 2014 г.

Резултатите от извършения от Сметната палата одит предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище, се казва в доклада.
Независимото одитно становище гласи, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Казанлък към 31 декември 2014 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.
Констатацията на Сметната палата е: Финансовият отчет на Община Казанлък за 2014 г. се заверява без резерви.