Подписан бе Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Казанлък и Министерството на енергетиката за изпълнението на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.

Проектът е на обща стойност 653 180,04 лв. и ще се изпълнява в продължение на 12 месеца. Детските заведения, обект на интервенция са Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска ясла № 5 „Детелина“, ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15 „Звънче“. Във въпросните обекти вече са реализирани основните енергоспестяващи мерки като подмяна на дограма, изолация на външни стени и покрив, което бе и задължително условие за финансиране по Програма БГ 04.

Основната цел на проекта е да се подобри допълнително енергийната ефективност на 5-те детски заведения посредством подмяна на отоплителните им инсталации, горивната база и газификацията им. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и подобряването на условията в образователната инфраструктура на територията на Община Казанлък. От реализацията на посочените дейности пряко ще се възползват 684 деца на възраст от 1 до 6 години, посещаващи детските заведения, 136 души персонал, работещи в тях, както и техните семейства.