250 хиляди евро получава МОН за измерване на българското образование

Министерството на образованието и науката ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие за разработване на инструментариум за измерване представянето на българското образование, след като правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и банката, реши днес Министерски съвет на редовното си заседание.


Финансирането на дейностите, разписани в Споразумението, е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“.


Споразумението е следствие на подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство между Правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.


Ще бъдат проведени до три технически семинара, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата - инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.


По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.