Въвежда се " предупредително оръжие" Одобрени са промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Правителството прие законови изменения в действащия Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Въведените в документа допълнения са обусловени от необходимостта за привеждане в съответствие на Закона с приетите директиви на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия, тяхното транспортиране и контрола за придобиване и притежание на оръжие.
С промените се отстраняват констатирани противоречия в българското законодателство, осигурява се съответствие с принципа за доброволност на стандартите за пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански цели, въвеждат се съответните задължителни маркировки и обозначения на категориите изделия.
С промените в Закона се синхронизират и европейските разпоредби, свързани с контрола на придобиване и притежаване на оръжие. Въвеждат се нови понятия „предупредително оръжие“ и „салютно и акустично оръжие“, допълнено е определението за „основен компонент на огнестрелно оръжие“.
Изменени са категориите огнестрелно оръжие, като е премахната категория D. Променени са и сроковете за съхранение на данните в единен автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“.
Въвежда се забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет, както и допълнителни изисквания към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за спортни цели.
Създаден е ред за временно ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи страната ни за ловен туризъм.

С допълнение към един от членовете в закона се улеснява прехвърлянето на собствеността върху отпадъчните продукти, получени при утилизация на взривни вещества и боеприпаси, собственост на МО.
Подобрява се и контролът върху дейностите с по-висока степен на риск при придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, автоматични огнестрелни оръжия, оръжия с голяма вместимост на боеприпаси в пълнителя и други.

Източник: Пресцентър на Министерския съвет на РБългария