В срок от 7 работни дни - от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително, работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в Бюрото по труда в Казанлък, ако искат да ползват преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Бюрото по труда информира, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта през месец октомври.

Свободните средства по различните мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни лица, са в различен размер. Свободните средства при наемане на безработни младежи до 29 г. възраст са 33 857 лв.; на безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си - свободните средства са 7143 лв.; на безработни лица до 29 години на непълно работно време - 2574 лв.; за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - 690 лв.


Свободните средства за чиракуване на безработни младежи до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация и осигуряване на суми за наставник са 4 714 лв.; за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия – 2530 лв.


Свободен ресурс има и за безработни чрез дуално обучение, който е в размер на 4882 лева.
Следват мерките: наемане на безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от работодатели-микропредприятия, за които свободните средства са 4787 лв.; безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време - свободните средства са 2432 лв.; безработни самотни родители, осиновители, майки с деца до 5-годишна възраст – размерът на свободния ресурс е 7685 лв.; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” - свободни средства 2234 лв.


Преференции се предвиждат при наемане на безработни хора над 50-годишна възраст, като в този случай свободните средства са 2695 лв.; за продължително безработни лица - свободни средства – 2920 лв.; за чиракуване и осигуряване на наставник - свободни средства 1992 лв.; безработни на "зелени работни места" - свободни средства 2235 лв.

По програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица се субсидира наемането на такива лица от работодатели в частния сектор и читалища, като свободните средства са 3009 лв.Работодателите, които проявяват интерес към насърчителните мерки за заетост, могат да проверят условията по всяка конкретна мярка в Бюрото по труда в Казанлък. Наетите безработни лица задължително трябва да са регистрирани на трудовата борса.

Към 30 септември, нивото на безработицата в региона, обхващащ общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, е 7.6%. В община Казанлък безработицата е най-ниска - 4%, а в Николаево размерът й има притеснителни стойности – 55,2%. В низходящ ред следват Гурково -28%, Мъглиж – 20,5% и Павел баня – 8.8%. Към края на месец септември се е увеличил делът на безработните във възрастовите групи 25-29 години, 40-44 години и особено от 50 до 54 години. През миналия месец 29.6% са регистрираните безработни със средно образование, 11.5% - с основно, 51% - с начално. Спрямо месец август делът на безработните с висше образование е намалял от 8.6% на 7.9%.