Образованието и квалификацията – един от основните приоритети в политиката на фирмата

Всяка фирма, държаща на перспективното си развитие, обръща сериозно внимание на своите кадри – основна двигателна сила за развитието ѝ. Високата квалификация на кадровия потенциал, както и въвеждането на новите технологии, са гаранция за просперитета на предприятието.

„Арсенал“ има традиции в създаването на собствени кадри

и тя започва още от 1896 г., когато в Софийския артилерийски арсенал се създава първата школа за обучение на технически подготвени специалисти. В Историческата на зала на Музей „Арсенал“ са запазени първите учебници, по които те са се подготвяли. Най-старият от тях датира още от 1893 г. Тази школа следва предприятието при преместването му от София в Казанлък през 1924 г. като Държавна военна фабрика. В музея са запазени и автентични дипломи на някои от завършилите техническия курс на обучение.
По-късно, през 1947 г., на територията на завода е изградено Средно професионално техническо училище по машиностроене (СПТУМ). Самото наименование на учебното заведение определя неговата роля, а учебните специалности са свързани със спецификата на производството на фирмата. Още тогава то е обучавало своите възпитаници така, че след завършване на средното си образование, те да излизат подготвени за нуждите на казанлъшката оръжейница. Практическите занятия на територията на завода, обучението при най-добрите майстори тогава са оказвали изключителното си значение за тяхната бъдеща подготовка. Реформите в националното образование наложиха закриването на училището за подготовка на кадри за нуждите на „Арсенал“. Въпреки това дружеството винаги е разполагало с достатъчно добре подготвени специалисти и е било водещо по отношение на висококвалифицирания си кадрови потенциал.

През всичките тези години, по един или друг начин,

грижата за подготовката на арсеналските кадри е била приоритетна.

Образованието и квалификацията на арсеналските специалисти имат специално място в политиката на фирменото ръководство и днес. Те се явяват основен фактор за развитието на компанията в условията на все по-бързо навлизащите нови технологии, в планирането и производството на изделия, защитаващи световния ѝ авторитет. В този смисъл дейността се е превърнала в устойчив целенасочен процес. Необходимостта този процес да се анализира, организира и управлява стои в основата на създаването на една нова позиция в „Арсенал“ – ръководител-направление „Образование и квалификация“. Инж. Владимир Чучумишев, един от най-активните членове на Местната коалиция „Алтернативата на гражданите“, заема тази длъжност и се отдава без резерви на желаещите да повишат образованието и квалификацията си. Основен фактор за изпълнението на тези задачи е

създадената преди 10 години Студентска програма,

чрез която се цели да се систематизират приоритетните специалности за „Арсенал“, да се подготви и подпомогне обучението.
Тази програма включва няколко направления, обхващаща редовното и задочно обучение, осигуряваща бакалавърска и магистърска степен на специалисти с висше образование, както и все по-широко навлизащото дуално обучение в средното образование.

В момента на територията на предприятието се провежда изнесена редовна форма на обучение на 43 студенти от Техническия университет - София, филиал Пловдив – четвърти курс по специалността „Машиностроене и уредостроене“. Учебната програма е съгласувана с ръководството на фирмата, като лекциите се водят от преподаватели от университета.

Семинарите и лабораторните занятия са предоставени на арсеналски специалисти и се осъществяват на територията на „Арсенал“. За целта фирменото ръководство осигурява на водещите лабораторните занятия специалисти време за провеждането им, необходимата техническа литература и съответно – база.

На студентите, които не са служители на „Арсенал“ АД, се осигуряват от предприятието стипендии съобразно постигнатия успех и възможността да осъществят тук стажа си, като всичко това се обвързва със съответен договор. След завършване на обучението си студентите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и им се предоставя възможност за работа във фирмата.

С договор с предприятието са обвързани и завършилите студенти на Техническия колеж - Казанлък към Техническия университет - София. В него се обучават 91 студенти в трите курса, които също придобиват степен „професионален бакалавър“. От тази учебна година
има открита и магистърска програма по специалността „Технология на машиностроенето“,

в която се обучават 15 студенти от фирмата, от първите завършили Колежа.

Техническият университет - София, филиал Пловдив, Техническият университет - Габрово и ХТМУ - София предоставят програми за магистърска степен на обучение – редовна и задочна форма, по специалностите „Оръжейно и боеприпасно производство“ и „Управление на качеството“. Тези специалности са конкретно свързани с дейността на фирмата и с намеренията на ръководството да задържи след дипломирането талантливите и амбициозните и да им предостави възможност да развият своя потенциал на местна почва.
Дейността на направлението обхваща също работници и служители с висше и средно образование, които желаят да повишат квалификацията си по специалностите „Оръжейно и боеприпасно производство“ и „Технологии на високоенергийните системи“ чрез задочно обучение.

За подготовката на млади и надеждни специалисти и привличането им

за нуждите на предприятието изключителна роля има тяхното подпомагане в процеса на обучение. На студентите се разрешава платен ученически отпуск и платен служебен отпуск – в съответствие с програмите и предварително приетия Правилник. В зависимост от постигнатия успех предприятието поема заплащането на семестриалното обучение.
Студентите, заети по магистърските програми, също разполагат с платен отпуск, осигурен им от фирмата. За сметка на предприятието са и разходите по приоритетните за „Арсенал“ специалности – семестриални такси, транспортни разходи за присъствие на лекции и явяване на изпити, необходимата специализирана учебна литература.
От две години

на територията на „Арсенал“ се организират опреснителни курсове

по други направления: „Металознание, термически обработки и заваряване“, „Химически процеси и технологии“, „Електротехника и електроника“ и „Хидравлика и пневматика“. Курсовете се водят от специалисти от предприятието. И на обучаемите, и на обучаващите ги се осигуряват, както платен служебен отпуск за провеждането на занятията, така и съответните условия, с които разполага предприятието.

От 2015 г. Акционерното дружество осъществява

нов етап в партньорството си с ПГ „Иван Хаджиенов“,

предоставяйки материалната си база и осигурявайки наставници за практическите занятия на учениците от 11 и 12 клас с профил „Машини с ЦПУ“ и „Мехатроника“ – част от въведената „Дуална форма на обучение“. Тя се изпълнява по пилотен българо-швейцарски проект ДОМИНО и за изминалите вече 5 години през това обучение са преминали над 100 ученици, с прикрепени към тях близо 30 наставници. Освен че им се предоставят условия за обучение, на тях им се заплаща за положения труд в рамките на този период. Над 20 ученици от завършилите професионалната гимназия са постъпили на работа във фирмата, а шестима са продължили образованието си по студентски програми на дружеството. В това отношение изключителна роля има подготвената за тях програма от страна на Направление „Образование и квалификация“ на „Арсенал“, която включва посещение на историческата и рекламната зала на фирмения музей, чрез които се запознават с миналото и съвременното производство на предприятието, предоставят им се възможности за разглеждане на технологичните линии и оборудване. Така учениците получават реална представа за условията на работа и специфичните особености на професиите.

„Арсенал“ има изключителна роля и заслуги за откриването на Техническия колеж в Казанлък

към Технически университет - София през 2017 г., плод на обединените усилия на Община Казанлък, на бизнеса и на академичното ръководство на ТУ - София. В резултат на мащабна дарителска акция сред бизнеса, инициирана от „Арсенал“ АД, на генералния директор на предприятието инж. Николай Ибушев и на групата „Алтернативата на гражданите“, наследник на „Експерти за Казанлък“, бяха събрани 320 000 лв. Близо 1/3 от тази сума е дарена от „Арсенал“ АД. Останалата част от средства са дарени от местни предприемачи и физически лица. Събраните финансови средства са използвани целево за ремонт и оборудване на сградата на Техническия колеж. Направената тогава инвестиция в материалната база на Техническия колеж в Казанлък се определя като най-голямата в образователната система на страната, извън академичните инвестиции.
Фактът, че Направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ продължава активната си дейност и на практика резултатите са налице, е достатъчно доказателство, че фирмената политика, насочена към високообразовани и квалифицирани кадри, е съществена и неразделна част от цялостната дейност на предприятието, гарантираща нейния просперитет.
Това, към което ръководството на компанията винаги се стреми.