Община Казанлък организира публично обществено обсъждане на проект „Светът на траките“. Проектът ,за чието обсъждане са поканени всички граждани, е разработен по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проектната идея, разработена в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“.
Всички заинтересовани страни имат възможност да изразят мнение и да направят предложения по обсъждания проект.
Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети предвид при подготовката на проекта.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.11.2018 г. (петък), от 17.00 ч. в залата на Културно-информационен център на ул. „Искра” № 4 в гр. Казанлък.