Над 270 юридически лица са пропуснали да платят деклариран данък добавена стойност в срок и ще получат обаждане от служители на Агенцията по приходите в следващите дни, информират от Териториялна дирекция на НАП – Пловдив, офис Стара Загора. Инспекторите ще обясняват възможностите за плащане и рисковете при неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.
От агенцията припомнят, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи суми към бюджета. От юридическите лица, закъснели с плащането, се очаква да покрият задълженията си или да ги внесат по изготвен погасителен план.
По данни на Приходната агенция, след телефонен разговор с нейни служители, над 80% от длъжниците покриват задълженията си по банков път в срок.
На интернет страницата на НАП може да бъде направена справка за размера на натрупаните задължения. Условието е лицата да имат ПИК или разрешение за пълнен достъп до Е-услугите активни с електронен подпис. Справка може да бъде направена и на място в офисите на Агенцията. Оттам напомнят още, че всички дължими суми по забавени плащания, глоби или съставени актове се плащат само по банковите сметки на структурите на НАП.