Промени в Данъчния кодекс отблекчават граждани и фирми ?

Предлагани промени от Министерство на финансите в Данъчно- процесуалния кодекс ще позволят на фирмитемного по-лесно да проучват бизнес партньорите си, а банките да проверяват какви са доходите и печалбите на кандидатите за кредити.

Новите предложения се очаква да спестят много време и разходи на гражданите и бизнеса.Те ще гарантират и по-голяма сигурност в търговския оборот. Например, при покупка на имот често в договора се пише занижена цена, за да се платят по-малко налози. Но данъчните власти имат право да искат от съда разваляне на сделки с имоти, ако продавач е строителен предприемач с неплатени данъци, и жилищата са продадени на цени, под пазарните.

Целта е длъжниците да не могат да продават имуществото си на безценица, с цел държавата да не може да събере данъците си. В конкретния случай обаче, ако клиентът има право да погледне в данните на НАП какви налози е платил строителният предприемач, ще е наясно дали той е коректен и има ли някакъв риск при покупката на апартамента. Фирмите пък ще може да изискват от своите търговски партньори достъп до данъчно-осигурителната им сметка, за да знаят дали са коректни платци.

В момента всички граждани и фирми имат в НАП данъчно-осигурителна сметка, по която се отразяват всички дължими и платени налози.

Достъп до тази информация има само самият данъкоплатец или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

С предлаганите от МФ промени вДанъчно-осигурителния процесуален кодексобаче, всеки гражданин или фирма ще може да посочи пред НАП лице, което има достъп до данните в данъчно-осигурителната му сметка.

Предложенията на финансовите експерти за промени ще облекчат и бюрокрацията, тъй като при кандидатстване за кредит, вместо да се дават купища документи в банката за получените доходи или реализирани печалби за няколко години назад, фирмата или гражданинът ще могат да дадат право на банката да провери какви данъци са плащали. По подобен начин ще може да се процедира и при взимане на кола на лизинг.

Държавните и общинските чиновници вече ще може да искат и получават от НАП удостоверения за липса на задължения, от страна на граждани и фирми. В момента в много случаи, като например при кандидатстване за обществена поръчка, се изисква удостоверение за липса на задължения към бюджета. С промените чиновниците сами ще изискват тази информация от НАП, което ще спести много време и пари на гражданите и бизнеса.

Друго съществено изменение в Данъчно-процесуалния кодекс е, предложението служебно да се отписват всички задължения към бюджета, след изтичане на 10-годишна абсолютна погасителна давност. В момента за отписване на тези задължения трябва да се подаде заявление в НАП.