Нови правила ще борят опасните продукти на пазара

Съветът на ЕС прие регламент, с който се засилва надзорът на пазара, за да се гарантира, че продуктите, които се пускат на пазара в Европейския съюз, са безопасни и съответстват на законодателството на Съюза. С регламента се гарантира и по-строго прилагане на европейските правила в стремежа за повишаване на доверието на потребителите към продуктите, които се пускат на пазара в ЕС.

Новите правила ще гарантират, че продуктите, които се пускат на единния пазар, включително тези, които се продават онлайн, съответстват на строгите общи правила на ЕС, сертифицирани са и отговарят на стандартите за качество и безопасност. Те ще гарантират и свободното движение на стоки, закрилата на потребителите и равноправните условия на свободна конкуренция за всички икономически оператори.

Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му. Прилагането започва две години след датата на влизане в сила. Някои разпоредби обаче ще се прилагат от 1 януари 2021.

В рамките на единния пазар свободното движение на стоки е тази от четирите основни свободи, която е достигнала най-висока степен на развитие. Тя генерира около 25% от БВП на ЕС и 75% от търговията със стоки между държавите членки на ЕС.

На ЕС се пада дял от близо една шеста от световната търговия със стоки. През 2015 търговията със стоки между държавите членки на ЕС възлезе на 3063 милиарда евро. Приетият регламент е част от т.нар. пакет за стоките, който включва и приетия през март 2019 регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка.

Източник: Economy.bg