Еврокомисията не разрешава увеличаването на поливните площи у нас ЕК не разреши увеличаване на поливните площи у нас – стана ясно след размяна на кореспонденция между Комисията и българското земеделско министерство. Ще бъдат допустими инвестиции само в съществуващите до момента напоителни инсталации. Агроведомството публикува за ново обществено обсъждане подмярката за инвестиции в напояването.
Общият бюджет на процедурата е близо 98 млн. лева. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е малко над 29 000 лв., а максималният – малко над 880 000 лв. Финансовата помощ за одобрените проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите разходи.
Целта на тази процедура е земеделието у нас да стане по конкурентно като се подобри ефективността при потреблението на вода за напояване
Допустими кандидати са регистрирани земеделци и признати групи или организации на производители в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“.
Предимство ще имат проекти на кандидати, които до момента не са финансирани по подмярка 4.1, и такива, които са до 40-годишна възраст.
В преговори със службите на Европейската комисия българските власти поискаха пренасочване на средства към бюджета на подмярка 4.1 с цел обявяване на целеви прием и разширяване на напояваните площи.
Брюксел обаче не даде разрешение за това и препоръча, че допустими са инвестиции в съществуващи напоителни инсталации или в елемент от напоителната инфраструктура само в рамките на напояваните площи. И че няма да бъдат допустими инвестиции, водещи до увеличение на напояваната площ.
Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 16 август