Докога обществото ще плаща вместо тези, които генерират отпадъци?
Бизнесът отново констатира недостатъчна активност на държавните институции по привеждане на таксата за събиране на отпадъци в съответствие с принципа “замърсителят да плаща”. След многократно отлагане на нормативното решение за това от 16 юни 2014 г. досега, и през тази година се забелязва пасивност на държавните и особено общинските власти за привеждането му в действие. Съществува реална опасност такса „отпадъци“ да продължи да бъде допълнителен данък върху стойността на недвижимите имоти, а не плащане за действително направения боклук.
Несправедливото разпределение на тази тежест не е единствената вредна последица за икономиката. Еднакво вреди и липсата на стимул за тези, които генерират боклук да търсят начини да намалят неговото количество. Безспорни са ползите за всички в държавите въвели тези принципи в действие. Ако има среди, незаинтересовани това да се случи в България, това не е причина обществото да толерира поредното отлагане на решаването на въпроса.
Затова БТПП настоя в Консултативния съвет за индустриална стабилност към министерството на икономиката да изпрати писмо до министерството на финансите, с искане за ускоряване действията на компетентните органи, събрани в Работна група за разработване на методика за изготвяне на план-сметка за необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и съответно за предложения за изменение на Закона за местните данъци и такси. Такава работна група е създадена и работи 16 юни 2014 г., но все още без резултат. От министерството на икономиката ни информираха със съобщение от 10 август 2015 г., че е изпратено такова писмо, без да ни предоставят копие от съдържанието. Всички работодателски организации нееднократно са напомняли за това неизпълнено задължение.
БТПП иска да напомни, че няма да подкрепи никакво по нататъшно отлагане на решаването на въпроса и влизане в действие на законовата разпоредба за приемане на методика и план-сметка по отношение на такса смет. Припомняме, че само по отношение на битовите отпадъци Законът за местните данъци и такси е променян 4 пъти от 1998 г. досега и че крайният срок за изготвяне на методиката за определяне на размера на таксата е изтекъл на 30 март 2015 година.

Източник: БТПП