54 процента изпълнение на плана на Годишната програмата за стопанисване на общински имоти отчита Община Казанлък за първото полугодие. 1млн. 768 хил.761 лв. са събрани за първото полугодие при план 3 млн. 319 хил. 484 лв. От дебли, замяна и продажба на земя собственост на законно построени сгради върху нея в община Казанлък са събрани 32 хил.170 лв. при план 40 хил.лв. Приходи от имоти с траен статут, отдадени под са 123 хил.76 лв. В частта за наеми от земеделска земя Община Казанлък е изпълнила плана си и това произтича от сключените договори със земеделските производители, стопанисващи общинска земя. От началото на годината в общинската хазна са влезли 35 хил.678 лв. По отношение на обектите с временен статут е занижено изпълнението на плана с 3 процента. При план 180хил. 678 лв. постъпленията са 85 хил. 517 лв.

От наеми от общински жилища при план 47 хил.209 лв. към 30 юни са събрани 28 хил. 141 лв. – 60 процента е изпълнението на плана. Общо постъпленията от наеми в Община Казанлък са 274 хил.911 лв. при план 481 хил. 879 лв.

От сделки с разпореждане с имоти по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол при план 558 хил.лв. , Община Казанлък има постъпления от 423 хил. 270 лв., или 76 процентно изпълнение. Занижена е събираемостта при продажбата на дълготрайни материални активи , сграден фонд и земя. От плануваните 2 млн. 176 хил. 605 лв. в Общината са влезли 1 млн. 10 хил. лв. Зам.-кметът на община Казанлък Петър Косев коментира, че занижението е по повод на това, че във второто полугодие ще излязат повечето от продажбите на дълготрайни материални активи. Приходите от нематериални дълготрайни активи за пълвото полугодие на 2015 година са 38 хил. 400 лв. при план 63 хил.лв. Общо в тази си част при план 2 млн.797хил. 605 лв. са отчетени 1 млн.461 хил.680 лв. – 53 процента.

С 11 процента е завишението в сравнение с 2014 година на събраните наеми от открити площи и пазари, организирани по повод празници - 91 хиляди 545 лв. е събрала Общината от началото на 2015 година .