95 години „Арсенал“ в Казанлък: Гръбнакът на националната икономика

От 1977 до 1989 година казанлъшката оръжейница е позната у нас и в чужбина като Машиностроителен комбинат /МК/ “Фридрих Енгелс”. Авторитетът му като предприятие с високи технико-технологически възможности и потенциал расте, благодарение на умелото ръководство на директорите от предишни периоди - Тончо Чакъров /1964-68 г./, Васил Тюркеджиев /1968-72 г./, Стефан Дамянов /1972-74 г./ и по-късно - Тончо Чукалов /1974-83 г./, Иван Иванов /1983-91 г./. Със свой собствен стил и похват в ръководството, с умелата кадрова политика и перспективен поглед, те изграждат авторитета на МК “Фридрих Енгелс”. Към тях могат да бъдат добавени имената на инженерите Неделчо Братоев, Иван Чаков, Атанас Койчев, Богдан Колев, икономистите Петко Петков, Иван Кунчев, Стефан Митев, Иван Кърпачев, Николай Няголов. Ръководители, които ще останат в новата история на комбината като завършени професионалисти, с доказан опит, предаден, използван, усъвършенстван и приложен дори към новите условия. Постепенно се увеличава броят на специалистите като цяло, повишава се и квалификацията на персонала. Всеобщите усилия на ръководство и колектив дават ползотворни резултати. Непрекъснато се обновява и модернизира машинният парк. Това дава възможност за разгръщане на лицензното производство, създаване, усвояване и серийно производство на нови изделия.

Създадената през 1967 година База за техническо развитие и внедряване, през 1984 година прераства в Институт за металорежещи машини, ръководен дълги години от инж. Неделчо Братоев. Открива се Завод за синтетичен диамант /1987 г./, съвместно със специалисти от Института за свръхтвърди материали – Киев. Модифицират се фрезовите и агрегатните машини. Разширява се производството на прибори, приспособления и инструментална екипировка. От 1989-90 година започва производството на нови машинни центри по лиценз на японската фирма “Ямазаки”. Оборудва се завод за производство на твърдосплавни смеси и пластини и на монолитна модулна система “Варилок” по лиценз на шведската фирма “Сандвик Коромант”.

Към края на 80-те години, с откритите помощни заводи и цехове /Мъглиж, Шейново, Тъжа, Гъбарево и други/, работещите във фирмата наброяват над 20 000 души. Предприятието е най-голямото в отбранителния бранш на държавата /и такова си остава/, а самата военна индустрия, според експерти, е “гръбнакът на националната икономика”.

На 12.06.1989 г. с Решение на Старозагорския окръжен съд Машиностроителният комбинат е регистриран като Държавна фирма “Арсенал”. С това предприятието връща първото си наименование от неговото създаване през 1878 г. до преместването му в Казанлък през 1924 г.

Променената политическа обстановка в страната и преминаването от планова към пазарна икономика определят новия курс в развитието на фирмата и по-нататъшната му производствена и търговска реализация.От 24.12.1991 г. ДФ “Арсенал” се преобразува в Еднолично акционерно дружество /ЕАД/

с Разпореждане № 55 на Министерски съвет.

На 07.12.1993 след спечелен конкурс за изпълнителен директор на дружеството е назначен инж. Крум Христов. Поел управлението на предприятието в един от най-трудните и тежки периоди от съществуването му, вложил цялата си енергия, знания, авторитет и управленски нюх, за четири години, инж. Христов успява да създаде един относителен стабилитет във все още несигурната политико-икономическа и неспокойна обществено-социална обстановка в страната. По принцип, в своята дългогодишна история “Арсенал” е изпадал в проблемни и тежки ситуации точно тогава, когато самата държава се е намирала в процес на резки и драстични преобразувания, на политически и социални кризи.

Инж. Николай Ибушев поема управлението на фирмата през септември 1997 г.

със свой собствен мениджърски почерк – с хъс, “с агресивен стил и високо качество на продукцията на външния пазар” – както той сам го определя в едно интервю. В “Арсенал” съществува отколешна традиция – синовете да поемат след бащите си. Много примери могат да се дадат за цели фамилии, работили дълги години и извървели целия си трудов път тук. Така и инж. Ибушев поема пътя на своя баща, който е участвал в разработването на първите фрезови машини. След дипломирането си в Тулския политехнически институт през 1973 г. Н. Ибушев постъпва на работа в казанлъшкия оръжеен завод и също започва да се изкачва от най-ниското стъпало. Стига до длъжността гл. инженер, основател и директор на “Инженеринг” в “Арсенал”. Поста на изпълнителен директор поема през септември 1997 г. и подбира свой екип от висококвалифицирани специалисти, които участват компетентно в управлението на едно от най-мощните по мащаби машиностроително предприятие в страната и водещото в отбранителния бранш. През 2004 г. става съпредседател на сформираното Сдружение “Българска отбранителна индустрия” /СБОИ/, чийто основни позиции са водени от идеята, желанието и необходимостта да се възроди този национален отрасъл и да се превърне в държавна политика. Авторитетът на СБОИ го прави член на Асоциация на авиокосмическата и отбранителна промишленост в Европа /ASD/.

През м. юни 2008 г., когато се провеждат общински избори, инж. Ибушев обединява и оглавява предизборна коалиция “Експерти за Казанлък”, сега Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“, в листата на която влизат няколко настоящи и бивши арсеналци, наистина реализирали се като експерти всеки в своята си професионална област. На него принадлежи и идеята за един нов модел на общинско управление – без общински възнаграждения за съветниците, като средствата събрани от тях е предложено да се използват за авангардни общественополезни цели. Целта на инж. Ибушев и колегите му от Коалицията е да приложат своите професионални възможности към условията на общинските дейности.

От 03.12.1999 г. “Арсенал” е вече Акционерно дружество с широка и многомащабна дейност

Новата европейска и евроатлантическа ориентация на Република България определя и новите насоки в производството и търговията на дружеството. Фирмата бързо и целенасочено се адаптира към пазарните условия и растящите технически и технологични нововъведения, водещи до непрекъснато усъвършенстване и търсене на нови идеи и реализация. Всичко алтернативно и перспективно, достигнато до този момент се запазва и се създават условия за развитието му.

Поради извършените значителни подобрения на традиционните за фирмата автомати, картечници, пистолети и др., дело на специалистите от конструктивно-технологичните отдели, от м. юни 1999 г. всички стрелкови системи носят неговото име - “Арсенал”. Създават се нови модификации стрелкови системи и боеприпаси, съответстващи на стандартите на НАТО. Тези изделия вече доказват на практика своите тактико-технически възможности и завоюват безспорен авторитет в чужбина.

В последните години “Арсенал” непрекъснато обогатява продуктовата си листа

В своята дългогодишна история “Арсенал” е създавал, усвоявал и произвеждал продукция с различно предназначение, която в следващите години се е превръщала в основно производство на новосъздадени предприятия от националната индустрия /акумулатори, дизелмотори, електромотори, радиатори, пружини, синтетичен диамант и т.н./. Не е необходимо допълнително доказателство за това, че “Арсенал” освен основоположник на отбранителната промишленост, е поставил базата за развитие и на редица предприятия в страната, които са заемали и заемат важно място в родното машиностроене. И днес то си остава едно от малкото предприятия /не само в страната/, което има затворен цикъл на работа – от суровината до готовото изделие и почти пълната комплектация за него. Фирмата има добре изградена репутация в областта на двойните технологии. Разполага със специалисти, покриващи разработването, дизайна, производството и разширяването на продуктовата гама, проектирането инженеринга и търговията, 98% от която е предназначена за експорт. На практика компанията има търговски пазари във всички континенти.

От 2007 г., създаденото още през 1999 г. Акционерно дружество “Арсенал 2000” е генерален търговски представител на “Арсенал” АД,

но работи и с други лицензирани външнотърговски фирми. Има защитена търговска марка в ЕС, САЩ и още над 30 страни по света. Всички изделия, обект на индустриална собственост, са регистрирани в Патентното ведомство и са издадени 10 патента за изобретения, 29 свидетелства за полезен модел и 58 за промишлен дизайн.

Всичко постигнато в дългогодишната история на ”Арсенал” е свързано с инвестиции в развитието на човешкия потенциал, внедряването на нови технологии, процеси, машини и съоръжения.

За професионалната подготовка на персонала от 2010 г. към дружеството е открит Център за професионално обучение по 10 професии. С преподаватели от ТУ - София, филиал Пловдив и ТХМУ – София са проведени курсове за квалификация, през които са преминали повече от 150 специалисти. Предприятието е с изключителен принос и за откриването на Технически колеж в Казанлък към ТУ – София. Фирмата оказва финансова подкрепа на студентите от колежа и обучаващите се в други висши учебни заведения. Дълги години „Арсенал” и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” работят съвместно по програми, свързани с дуалното обучение на средношколците.

Усвояването на нови изделия и производства е свързано с инвестиции, насочени съм строителството на нови, ремонта и реконструкцията на стари сгради, складове и битови помещения; закупуването и пускането в експлоатация на съвременна и модерна техника. През последните десет години арсеналските специалисти използват възможностите на над 400 новозакупени машини и оборудване. В изпълнение на социалните програми и дейности е извършен ремонт на фирмения стадион и други спортни площадки и съоръжения около него, ремонтирани и обновени са обектите за столово хранене, осигурени са безплатен транспорт и отдих на море.

Само за последните години инвестициите на „Арсенал” АД надхвърлят 160 милиона лева

От приватизацията до днес активите на дружеството са нараснали 4 пъти, капиталът – близо 50 пъти, а продажбите са с 5 пъти повече.

Системата за управление на качеството на “Арсенал” АД е одобрена от LRQA в съответствие с ISO 9001:2000, приложима за “Проектиране и производство, доставка и сервиз на фрезови машини, колонни бормашини, фрезови машини с ЦПУ, обработващи центри, агрегатни и специални машини по спецификация на клиента и окомплектоващи приспособления”. Системата за управление на качеството за “Проектиране и производство на въоръжение, боеприпаси и елементи за тях” е сертифицирана в съответствие със Съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110.

Създадената отлична организация на работа, действащата система за управление на качеството, компютърното тестване на бази-данните и многократните изпитания на системите в различни екстремални условия, са допълнителна гаранция за високото им качество, надеждност, конкурентоспособност, международно признание и търсене на изделията с марката “Арсенал” – сериозен конкурент и надежден партньор.

Автор: Първолета Петкова
Музей “Арсенал”