Тежки времена за бъдещите пенсионери


Първите пенсионери с право на втора пенсия ще получат с 20 процента по-ниски основни пенсии.

Това ще стане още следващата година,става ясно от разпространен в интернет текст на база направени изводи от актюерски / финансово- прогностичен/ доклад за 2019 г., изготвен от Националния осигурителен институт (НОИ) за оценка на дългосрочното финансово състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) в България за периода 2018-2070 г. Докладът е публикуван в брой 1 на информационния бюлетин на НОИ за тази година.


Според данните от доклада, намалението в размера на пенсиите, отпуснати през последното тримесечие на 2021 г., когато жените, родени в началото на 1960 г., ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е около 20 процента, като процентът на редукция ще нараства, достигайки до около 25 на сто за пенсиите след 2040 година. Това е така, защото целият осигурителен стаж на хората, които ще се пенсионират тогава, ще обхваща периоди след 2002 г.

Според експертите, работили по доклада, стойността на намалението ще е е различна за всеки отделен пенсионер и ще зависи от конкретния период, който обхваща осигурителният му стаж. При различни допускания за особеностите на трудовата кариера, редукцията в индивидуалния коефициент ще нараства плавно от около 20 процента в началото на периода до над 25 процента през 2050 година.

Коефициентите на заместване на дохода ще бъдат по-ниски за пенсионерите, които се осигуряват и в двата стълба, тъй като пенсиите им ще бъдат редуцирани, пропорционално на осигурителната вноска, която е била прехвърляна към втория стълб, но те ще получат втора пенсия от универсален пенсионен фонд.


Адекватността на пенсиите остава повод за сериозна загриженост, се посочва в доклада. От около 42 процента през 2018 г. в дългосрочен план, коефициентът на заместване ще намалее до 35 процента през 2070 г. Върху този процес влияе най-вече законодателното изискване за редукция на индивидуалния коефициент на пенсионерите, на които ще бъде отпусната пенсия и от ДОО, и от универсален пенсионен фонд, допълват от НОИ.

Прогнозите показват обаче, че въпреки подобрението, балансът на пенсионната системата ще остане отрицателен за целия период 2018-2070 г. Наред с това, след 2037 година, когато приключва увеличението на законоустановената пенсионна възраст, балансът на фондовете на ДОО ще започне да се влошава, достигайки дефицит от около 4,8 процента през 2070 година.

Това допълнително ще задълбочи и зависимостта на системата от държавния бюджет - в края на периода трансферът за покриване на недостига от средства ще нарасне с около 5 процента от общите разходи. При 35,7 на сто през 2018 г., през 2070 г. делът на трансфера от централния бюджет ще достигне 40,7 на сто от общите разходи на ДОО.

Това показва, че при сегашните разпоредби по отношение на правото и размерите на пенсии и обезщетения, и дори при очакванията за намаляващ коефициент на заместване на дохода, приходите от осигурителни вноски няма да са достатъчни, за да компенсират нарастващите разходи на системата. Планираното обвързване на пенсионната възраст с промените в средната продължителност на живота след 2037 г. ще доведе до допълнително увеличение на законоустановената възраст за пенсиониране, но финансовият ефект върху ДОО от тази мярка не е еднозначен, анализират от НОИ.

"Дали хората ще бъдат в състояние да останат на пазара на труда и след 65-годишна възраст, или голяма част от тях ще се инвалидизират, е въпрос, отговорът на който зависи от много и различни фактори", се посочва в доклада.

Паралелно с тези тревожни данни, в последния Електронен бюлетин на НОИ за общественото осигуряване у нас експертите от НОИ правят тревожния извод, че българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства.

Прогнозите на Евростат показват, че населението у нас ще намалява и едновременно с това неговата възрастова структура ще се влошава.

Преди 2 години на 100 осигурени са се падали 74 пенсионери, а според прогнозите, през 2060- та година на 100 работещи ще се падат 89 пенсионери.

В следващите 40 години се прогнозира, че в резултат от застаряването броят на заетите ще намалее с близо 38%. Делът на хората в пенсионна възраст пък ще се увеличи от 21% до 31 на сто към 2070-а година.