От 1 януари 2019 година електронният носител на информация (ЕНИ) ще бъде въведен в българските лични документи от двата типа – „паспорт“ и „карта“. На своето заседание днес, 7 март 2018 година, Министерският съвет на България одобри идейните проекти на личните документи, поколение 2019.

Разширява се и информацията, която следва да се записва в електронния носител на данни. Българските лични документи тип „паспорт“ и тип „карта“ вече ще съдържат безконтактен ЕНИ и антена, отговарящи на изискванията за запис на биометрични и персонални данни на притежателя на документа, запис на удостоверение за електронна идентичност, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, както и за запис на удостоверение за квалифициран електронен подпис.