Руският президент Владимир Путин утвърди обновената Концепция за външната политика на Русия, предаде ТАСС. Това стана с указ на държавния глава, публикуван днес съобщава БТА.
Концепцията представлява система от възгледи по основните принципи, приоритетните насоки, цели и задачи на външната политика на Русия, се казва в почти 40-страничния документ. В него се посочва, че "Русия провежда самостоятелен и независим външнополитически курс, продиктуван от нейните национални интереси, основа на който е безусловното спазване на международното право". "Русия изцяло осъзнава своята особена отговорност за поддържането на сигурността в света както на глобално, така и на регионално равнище, и насочена към съвместни действия с всички заинтересувани държави в интерес на решаването на общите задачи", се подчертава в концепцията.
"Външната политика на Русия е открита и предсказуема, характеризира се с последователност, приемственост и отразява уникалната, формирана от векове роля на Русия като уравновесяващ фактор в международните дела и в развитието на световната цивилизация", се казва в концепцията.
Москва се обявява срещу опитите на отделни страни да подлагат на ревизия принципите на международното право и изразява намерението си "да поддържа с колективни усилия укрепването на правовите основи на междудържавните отношения". Русия е също и против "опитите за намеса във вътрешните работи на държавите с цел извършване на неконституционна смяна на властта, в това число чрез подкрепа за недържавни субекти, включително терористични и екстремистки организации". В концепцията се посочва необходимостта да се усъвършенства механизмът за използване на санкции от ООН, изхождайки от разбирането, че това трябва да става чрез "колегиално решение на членовете на Съвета за сигурност, без при това да се влошава хуманитарната ситуация в страните, подложени на санкции"
В документа се посочва, че Москва възнамерява "да активизира процеса на международно-правно оформяне на държавната граница на Руската федерация, а също границите на морските пространства, в пределите на които Русия осъществява суверенни права и юрисдикция при безусловно гарантиране на своите национални интереси".
Военната активност на НАТО и приближаването на военната инфраструктура на алианса към границите на Русия задълбочава старите и създава нови разделителни линии в Европа, се посочва в концепцията. В същото време Русия е готова да гради отношенията си с НАТО, като се отчита степента на готовност на алианса за равноправно партньорство, при безусловно спазване на принципите и нормите на международното право, за реални крачки към установяване на общо пространство на мир, сигурност и стабилност в Евро-Атлантическия регион на основата на принципите на взаимното доверие, прозрачността и предсказуемостта, се казва в документа.

За Русия Европейският съюз остава важен търговско-икономически и външнополитически партньор и тя е заинтересувана от изграждане на конструктивно, стабилно и предсказуемо сътрудничество със страните от ЕС на основата на равноправието и взаимното зачитане на интересите, се посочва в концепцията. При това се уточнява, че по-нататъшното развитие на отношенията с ЕС изисква усъвършенстване както на договорно-правната база, така и на институционалните механизми на сътрудничеството, за да има взаимна изгода и оптимално изграждане на партньорски връзки, включително и в сферата на енергетиката.
"Стратегическа задача в отношенията с ЕС е формирането на общо икономическо и хуманитарно пространство от Атлантика до Тихия океан на основата на хармонизацията и координирането на процесите на европейската и евразийската интеграция, което да не позволи появата на разделителни линии на европейския континент", се подчертава в документа.

Москва уверява, че е "настроена за поддържане на интензивен и взаимноизгоден диалог с ЕС по основните въпроси на външнополитическия дневен ред, също и за по-нататъшно развитие на практическото взаимодействие във външнополитическата и военно-политическата сфери". Тя вижда "потенциал за активизиране на съвместната работа по противодействие на тероризма, неконтролираната и незаконната миграция, а също и на организираната престъпност".
Специално се подчертава значението на диалога между Русия и големите западноевропейски страни от ЕС - Германия, Франция, Италия, Испания, както и с други държави от Европа. Специално се подчертава, че Русия ще продължи работата си в рамките на Съвета на Европа като самостоятелна универсална европейска организация, която "със своите уникални механизми осигурява единството на правното и хуманитарното пространство на континента". Русия разглежда Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) като важен механизъм от "неделимата система на общоевропейската сигурност", като подчертава необходимостта от усъвършенстване на нейния устав и от реформиране на работата на изпълнителните й структури.
Специално внимание се отделя в документа на руско-американските отношения. "Русия изхожда от това, че постъпателното и предсказуемо развитие на диалога със САЩ както по въпросите на двустранните отношения, така и по въпроси от световно значение, е възможно само на основата на равноправие, взаимно зачитане на интересите и ненамеса във вътрешните работи един на друг".
В концепцията се казва, че Русия разглежда "създаването на глобална система за противоракетна отбрана на САЩ като заплаха за своята национална сигурност и си запазва правото да приеме ответни мерки". Тя се обявява за "конструктивно сътрудничество със САЩ в сферата на контрола над въоръженията при задължително отчитане на неразривната връзка между стратегическите нападателни и отбранителни средства", като смята за наложително процесът на ядрено разоръжаване да придобие многостранен характер.
Отбелязвайки нарастването на терористичните заплахи в света, документът изтъква, че "Русия разглежда борбата с международния тероризъм като най- важна държавна задача и ключов приоритет в сферата на международната сигурност". Тя "настойчиво се стреми към обединяване на всички държави, на цялата международна общност в борбата с тероризма без политизация и предварителни условия в съответствие с Устава на ООН, нормите и принципите на международното право". Москва смята, че "тероризмът не може да бъде победен само чрез военни и правоохранителни мерки" и че "резултатна борба с тероризма не може да има без ликвидиране на източниците на неговото финансиране и затова поддържа многостранните усилия за разкриване на държавите, физическите и юридическите лица, въвлечени в икономически връзки с терористични организации, както и за блокиране на каналите за финансиране на тероризма и на всички форми на материална подкрепа за терористичните организации".

В новата концепция за външната си политика Русия констатира, че "в условията на изострянето на политическите, социалните, икономическите противоречия и на нарастването на нестабилността на световната политическа и икономическа система, нараства ролята на фактора сила в международните отношения".
"Нарастването и модернизацията на силовия потенциал, създаването и разполагането на нови видове оръжия подкопава стратегическата стабилност, създава заплахи за глобалната сигурност, гарантирана със система от договори и споразумения в областта на контрола над въоръженията". "Въпреки, че опасността от избухване на пълномащабна война, включително и ядрена, между водещите държави остава невисока, нарастват рисковете от тяхно въвличане в регионални конфликти и от ескалация на кризите."
В концепцията се отбелязва, че "светът преживява период на дълбоки промени, чиято същност се заключава във формиране на полицентрична международна система. В резултат на процеса на глобализация се оформят нови центрове на икономическо и политическо влияние, извършва се разсредоточаване на световния потенциал на силата и развитието, който се премества в Азиатско-Тихоокеанския регион, ограничават се възможностите на историческия Запад да доминира в световната икономика и политика, отчетливо се проявяват многообразието на културите и на цивилизациите в света, множествеността на моделите на развитие на държавите", се казва в документа.

Концепцията констатира също така изострянето на противоречията, свързани с неравномерността на световното развитие, със задълбочаването на разрива между равнищата на благосъстояние на държавите, със засилването на борбата за ресурси, за достъп до пазари, за контрол над транспортните артерии. "Конкуренцията обхваща не само човешкия, научния и технологичния потенциали, но все повече придобива цивилизационен характер, форма на съперничество на ценностните ориентири. В тези условия опитите да се налагат на други държави собствени скали на ценностите засилват ксенофобията, нетърпимостта и конфликтността в международните дела, и в крайна сметка могат да доведат до хаос и неуправляемост в международните отношения", се подчертава в руската концепция.
Като първи приоритет във външната политика на Русия е изведено взаимодействието с държавите от ОНД и със съюзната държава Беларус. Отбелязва се, че Русия смята за своя ключова задача задълбочаването и разширяването на интеграцията в рамките на Евразийския икономически съюз с Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан. Като един от най-важните елементи на съвременна система за гарантиране на сигурността в постсъветското пространство се разглежда Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС). Москва се обявява "за качествено развитие на този организация, за да може тя да противостои на днешните предизвикателства и заплахи от глобален и регионален характер.
Подчертава се, че Москва е "заинтересувана от развитието на цялото многообразие от политически, икономически, културни и духовни връзки с Украйна на основата на взаимното уважение и изграждането на партньорски отношения при спазване на своите национални интереси".
Русия е "заинтересувана и от нормализация на отношенията с Грузия в онези сфери, в които за това е готова грузинската страна, като се отчитат политическите реалности, създадени в Задкавказието". При това като руски приоритет се посочва "съдействието за формирането на Република Абхазия и Република Южна Осетия като съвременни демократични държави, за укрепване на техните международни позиции и гарантирането на тяхната надеждна сигурност и социално-икономическо възстановяване".

Русия се обявява в концепцията също за широко взаимноизгодно икономическо сътрудничество в Азиатско-Тихоокеанския регион. Тя ще продължи да засилва "всестранното, равноправно партньорство и стратегическо взаимодействие с Китай" във всички области. В документа се говори също за "стратегическо партньорство" и с Индия, за добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество с Япония.
В концепцията се подчертава също стремежът на Русия за установяване на справедлив международен ред за управление на интернет. Казва се, че Русия ще се стреми към "изготвяне по егидата на ООН на универсални правила за отговорно поведение на държавите в областта на международната информационна сигурност, включително и чрез интернационализация на справедлива основа на управлението на интернет".
Източник: Москва, БТА