Постоянните комисии в новия мандат на Общинския съвет в Казанлък ще бъдат сформиране на заседанието на общинските съветници, което ще се проведе от 9,30 часа в зала „Инфра“. Всяка от тях ще се състои от девет члена, като всеки от градските старейшини може да участва в най-малко една комисия, и в не повече от три. С това ще бъде даден старт на работата на новия местен парламент, тъй като всяко едно решение, преди да бъде прието в съвета, по закон, трябва да бъде обсъдено и прието в комисиите.
Според проекторешението ще бъдат сформирани следните постоянни комисии:
-Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт
-Комисия по икономика, бюджет и финанси
-Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред
-Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
-Комисия по култура, туризъм и вероизповедания
-Комисия по образование, младежки дейности и спорт
-Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда
-Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт
В дневния ред на заседанието има и още една точка, в която съветниците трябва да упълномощят кмета на Казанлък, да бъде представител на Общината на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, на обособената територия, обслужвана от „ВиК Стара Загора“. Заседанието на Асоциацията е насрочено за 12 декември.