Промяна на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, предвижда промяна в тарифите, която правителството предлага за обществено обсъждане.
Целта е тарифите да се приведат в съответствие със Закона за особените залози (ЗОЗ), така че таксите за предоставяните услуги по ЗОЗ от Агенция по вписванията да са предварително определени и предвидими и да се уеднакви подхода при определянето им.
Така потребителите няма да бъдат затруднение при изчисляване размера на таксата при поискване на услугата и евентуално забавяне на процесите по вписвания и обявявания, вследствие на настъпилите законодателни промени. Определени са и такси за въведените нови електронни и други услуги, като се осигурява възможност за дистанционно подаване на заявление и извършване на справки и получаване на удостоверение посредством интернет.
За подаване на заявление за вписване в Централния регистър на особените залози на договор за особен залог и на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената таксата става 140 лв. За вписване на договор за лизинг таксата също ще е 140 лева, а на запор става 50 лева.
Ако обаче подадете заявленията по електронен път, таксата пада наполовина, предвижда проектът.
Намаляването с 50 % на таксите за услугите, предоставяни по електронен път, ще се отрази благоприятно на следните заинтересованите страни: залогодатели, длъжници, лизингодатели, банки, кредитори и други потребители на регистъра, като едновременно ще им осигури възможност за дистанционно подаване на заявление и извършване на справки и получаване на удостоверение посредством интернет.
За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител, както и за извършване на писмена справка, се заплаща такса в размер 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.
За предоставяне на оригинални електронни документи пък таксата ще е 5 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща. Ако искате достъп до цялата база данни от Централния регистър на особените залози трябва да платите годишна такса в размер 2600 лв.
Предвижда се новите тарифи да влязат в сила от 1 април 2023 г., когато се очаква да бъде завършена в цялост новата информационна система на особените залози.